ความรู้เเละการคิดเชิงออกเเบบเพื่อการเเก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้เเละการคิดเชิงออกเเบบเพื่อการเเก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้เเละการคิดเชิงออกเเบบเพื่อการเเก้ปัญหา

1. ความรู้เกี่ยวกับเเก้ปัญหา

1.1. ในการเเก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่พบนั้น ผู้เเก้ปัญหาต้องใช้ทั้งความรู้เเละข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์

1.1.1. 1.1.1ความรู้พื้นฐาน

1.1.1.1. ในการเเก้ปัญหาหนึ่งๆ ผู้เเก้ปัญหาควรมีความรู้หลายๆด้าน

1.1.2. 1.1.2ความรู้เเละทักษะในการปฏิบัติงาน

1.1.2.1. นอกจากวามรู้พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้น ในการเเก้ปัญหาๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้เเละทักษะในการปฏิบัติงาน

2. ความคิดเชิงออกเเบบกับการเเก้ปัญหา

2.1. การเเก้ปัญหาคือการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นไปตามต้องการของผู้ใช้ในการเเก้ปัญหาหนึ่งให้ตรงตามวัตถุประสงค์

2.1.1. 1.2.1การระบุเเละตีความปัญหา

2.1.1.1. ผลลัพธ์หรือปลายทางของการุเเละตีความปัญหาคือ ผู้เเก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง

2.1.2. 1.2.2การพัฒนาเเนวคิด

2.1.2.1. เมื่อเเก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

2.1.3. 1.2.3การสร้างเเนวทางการเเก้ปัญหา

2.1.3.1. หลังจากได้เเนวคิดในการเเก้ปัญหา กระบวนถัดไปคือการนำเเนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยสร้างเเบบต้นเเบบ