ควารู้เเละการคิดเชิงออกเเบบเพื่อกาีออกเเบบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ควารู้เเละการคิดเชิงออกเเบบเพื่อกาีออกเเบบ by Mind Map: ควารู้เเละการคิดเชิงออกเเบบเพื่อกาีออกเเบบ

1. 1.ความรู้กับการเเก้ปัญหา

1.1. ในกาีเเก้ปัญหาจากสถานการที่พบนัน ผู้เเกปัญหาตองใช้ความรู้เเละข้อมูลที่เกียวกับสถานการ

1.2. 1.1 ความรู้พื่้นฐาน

1.2.1. ในการเเก้ปัญหาหนึ่งๆ ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆอยาง

1.3. 1.2ความีู้เเละทักษะในการปฏิบัติงาน

1.3.1. นอกจากความรู้พื้อนฐานทร่กลาวมาขางต้น ในกาีเเก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2. 2.การคิดเชิงออกเเบบกับการเเก้ปัญหา

2.1. กาีเเก่ปัญหาคื่อการปรับเปรี่ยนสถานการตามผู้ใช้ในการเเก้ไขปัญหาหนึ่งให้ตรงตามวัตถุปีะสงนัน

2.2. 2.1 การระบุเเละตรความปัญหา

2.2.1. ผลลัพธ์หรือปลายทางของการระบุเเละติความปัญหา

2.3. 2.2 การพัฒนาเเนวคิด

2.3.1. เมื่อผู้เเก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกียวข้องกับปัญหา

2.4. 2.3การสร้างเเนวทางเเก้ปัญหา

2.4.1. หลังจากได้เเนวคิดในการเเก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคื่อการนำเเนวคิดมานันมาทำให้เป็นจริงโดยอาจสรางเป็นต้นเเบบ