ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ควารมรู้พื้นฐาน

1.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆ ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆ ด้าน ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ ตัวอย่างการนำความรู้พื้นฐานมาพัฒนาเทคโนโลยี

1.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.1. นอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวข้างต้น ในการแก้ปัญหาใดๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ

2. การคิดเชิงออกแบบแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผลลัพธ์หรือปลายทางของการรถบุและตีความปัญหา คือ ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยสามารถระบุเหตุ สาระสำคัญ

2.1.1.1. การพัฒนาแนวคิด

2.1.1.1.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหาแล้ว