ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ผู้ที่แก้ปัญหาต้องใช้ทั้งความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์

1.1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.1.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้านด้าน

1.1.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.1.2.1. นอกจากความรู้พืนฐานที่กล่าวมาข้างต้น ในการแก้ปัญหาใดๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติ

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การแก้ปัญหาคือการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งให้ตรงตามวัตถุประสงค์

2.1.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1.1. ผลลัพธ์หรือปลายทางของระบุและตีความปัญหา คือ ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง

2.1.2. การพัฒนาแนวคิด

2.1.2.1. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

2.1.3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.1.3.1. หลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบ