“ชีวาดี” น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“ชีวาดี” น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ by Mind Map: “ชีวาดี” น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์

1. นวัตกรรม

2. คุณภาพของน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์

2.1. สามารถเก็บรักษาได้นาน โดยไม่ตกผลึก สามารถใช้ทดแทนสารให้ความหวานจากน้ำตาลทรายขาวในปัจจุบันที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง จึงเป็นทางเลือกในการบริโภคสารให้ความหวานของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

3. ทักษะ

3.1. 1.ทักษะการรวมมือในกลุ่ม

3.2. 2.ทักษะการออกแบบ

4. ความรู้