โยเกิร์ตจากมะพร้าว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โยเกิร์ตจากมะพร้าว by Mind Map: โยเกิร์ตจากมะพร้าว

1. ความรู้

1.1. วิทยศาสตร์

1.2. ศิลปศาสตร์

1.3. คหกรรมศาสตร์

1.4. คณิตศาสตร์

1.5. เคมี

1.6. ชีวะ

2. นวัตกรรม

3. ทักษะ

3.1. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

3.2. ทักษะการคิดการออกแบบ

3.3. การคิดคำนวนปริมาณต่างๆ