ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหา

1. 1.1 ความรู้กับการแก้ไขปัญหา

1.1. 1.1.1 ความรู้พื้นฐาน

1.2. -ในการแก้ไขปัญหาหนึ่งๆผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน ได้แก่ ความรู้ทางคนิตพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาตร์และสังคมศึกษา

1.3. 1.1.2 ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.3.1. -นอกจากความรู้พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้น ในการแก้ไขปัญหาใดๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

2. 1.2 การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปํญหา

2.1. 1.2.1 การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. -ผลลัพธ์หรืิอปลายทางของการระบุและตีความปัญหา คือ ผู้แก้่ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.2. 1.2.2 การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. -เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และมีความรู้ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาจึงนําข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ไขปัญหา

2.3. 1.2.3 การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.3.1. -หลังการได้แนวคิดในการแก้ไขปัญหา กระบวนการถัดไปคือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจเป็นต้นแบบ(prototype)