ความรู้เเละการคิดเชิงออกเเบบเพื่อการเเก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้เเละการคิดเชิงออกเเบบเพื่อการเเก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้เเละการคิดเชิงออกเเบบเพื่อการเเก้ปัญหา

1. การคิดเชิงออกเเบบกับการเเก้ปัญหา

1.1. การระบุเเละตีความปัญหา คือผู้เเก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์เเละบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการ

1.2. การพัฒนาเเนวคิด คือปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเเละมีความรู้ที่จำเป็นในการเเก้ปัญหาเเล้ว ผู้เเก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาเเละพัฒนาเเนวคิดในการเเก้ปัญหา

1.3. การสร้างเเนวทางการเเก้ปัญหา คือกระบวนการถัดไปคือการนำเเนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริง โดยอาจสร้างเป็นต้นเเบบเเละนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับขัอมูลย้อนกลับ

2. ความรู้กับการเเก้ปัญหา

2.1. ความรู้พื้นฐาน คือการเเก้ปัญหาหนึ่งๆ ผู้เเก้ปัญหาความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน ได้เเก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์

2.2. ความรู้เเละทักษะในการปฏิบัติงาน คือความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมาย รวมถึงเเนวปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฎิบัติงานเเละทักษะที่จำเป็น