ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรูกับการเเก้ปัญหา

1.1. 1) ความรู้พื้นฐาน

1.2. ผู้แกปัญหา้องมีความรู้หลายอย่าง เช่น คนิตศาสตร์ วิทยาศสาตร์ เทคโนโลยี และอื่นๆ

1.3. 2)ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.4. การแก้ปัญหาใดๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. 1) การระบุและตีความปัญหา

2.2. คือผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือกำจัดสาเหตุนั้น

2.3. 2) การพัฒนาแนวคิด

2.4. เมื่อผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และมีความรู้ที่จำเป็นในการเเก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา

2.5. 3) การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.6. นำกระบวนการนี้ไปทดสอบกับผู้ใช่เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับหรือนำไปทดสอบในสถาการณ์จริืงและเก็บข้อมูลผลการทดสอบ