ความรู้และการออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

1.1. การระบุและตีความปัญหา

1.1.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการ

1.1.2. ผู้แก้ปัญหาต้องพิจารณาผู้ใช้เป็นสำคัญ คือ ต้องคำนึกถึงความต้องการ บริบท ข้อจำกัด รวมถึงผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดกับผู้ใช้

1.2. การพัฒนาแนวคิด

1.2.1. เมื่อมีปัญหาเข้าใจสาเหตุ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและมีความรู้ที่จำ้ป็นในการแก้้ปัญหาแล้่ว ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหา

1.2.2. ผู้แก้ปัญหาควรเขียนภาพร่าง หรือแผนภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างทีมงานและผู้เกี่ยวข้องและรับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม

1.3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

1.3.1. การนำแนวคิดมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบและนำไปทดสอบกับผู้ใช้ เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ หรือนำไปทดสอบในสถานการณ์จริงและเก็บข้อมูลการทดสอบ

2. ความรู้กับการแก้ปัญหา

2.1. ความรู้พื้นฐาน

2.1.1. ในการแก้ปัญหาหนึ่งๆผู้แก้ปัญหามีความรู้พื้นฐานหลายๆด้านได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์

2.1.2. ตัวอย่างการออกแบบรูปแบบของประตู เช่น ประตูบานคู่ ผู้ออกแบบต้องใช้ความรู้เรื่องกลไกและการเคลื่อนที่เพื่อออกแบบบานพับ ลูกล้อและรางเลื่อนรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ

2.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

2.2.1. ในการแก้ปัญหาใดๆจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมาย และทักษะที่จำเป็น

2.2.2. ตัวอย่างความรู้และทักษะในการปฏิิบัติงานเช่น ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องเป่าความดันลม