ซอสพริกอินทรีย์ที่มีไลโคพีนสูง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ซอสพริกอินทรีย์ที่มีไลโคพีนสูง by Mind Map: ซอสพริกอินทรีย์ที่มีไลโคพีนสูง

1. ความรู้

1.1. การงานอาชีพ

1.2. คหกรรมและโภชนาการ

1.3. สุขอานามัย

2. นวัตกรรม

3. ทักษะในการทำงาน

3.1. จรรยาบรรณ

3.2. คุณธรรมจริยาธรรม

3.3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

3.4. ความคิดสร้างสรรค์