การวิจัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การวิจัย by Mind Map: การวิจัย

1. ความหมาย

1.1. วิจัยหรือการวิจัยหมายถึงการสะสมการรวบรวมการค้นคว้า เพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา

2. จุดมุ่งหมายการวิจัย

2.1. เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่หรือเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่

2.2. เพื่อนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในหลายๆด้าน

3. ประโยชน์การวิจัย

3.1. ประโยชน์ต่อสังคม

3.2. ประโยชน์ต่อนักวิจัย

4. พัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้

4.1. การแสวงหาความรู้อย่างไม่มีระบบแบบแผน

4.1.1. การได้รับความรู้โดยบังเอิญ

4.1.2. การได้รับความรู้โดยการลองผิดลองถูก

4.1.3. การได้รับความรู้จากผู้รู้

4.1.4. การได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

4.1.5. การได้รับความรู้จากประเพณีหีือวัฒนธรรม

4.2. การแสวงหาความรู้ด้วยระบบเหตุผล

4.2.1. วิธีอนุมานหรือนิรนัย

4.2.2. วิธีอุปมานหรืออุปนัย

4.2.3. วิธีอนุมาน-อุปมาน

4.3. การแสวงหาความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์

4.3.1. ขั้นระบุปัญหาหรือกำหนดปัญหา

4.3.2. ขั้นตั้งสมมุติฐาน

4.3.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

4.3.4. ขั้นการวิเคราะห์และการตีข้อมูล

4.3.5. ขั้นสรุป

5. คุณสมบัติของนักวิจัย

5.1. งานวิจัยเป็นงานที่ละเอียดลึกซึ้งมีระบบ ระเบียบมีแบบแผน และมีขั้นตอนที่แน่นอนชัดเจนดังนั้น ผู้วิจัยต้องมีคุณสมบัติหลายประการ ทั้งด้านความรู้ความสามารถตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย

5.2. ด้านความรู้หรือพุทธิพิสัย

5.3. ด้านความสามารถหรือทักษะพิสัย

5.4. ด้านเจคคติหรือจิตพิสัย

6. จรรยาบรรณของนักวิจัย

6.1. นอกจากคุณสมบัติของนักวิจัย แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะเน้น ในการเป็นนักวิจัยที่ดีนั่นคือมีจรรยาบรรณ

6.2. รรยาบรรณหมายถึงประมวลความ ประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ

7. ประเภทของงานวิจัย

7.1. การจำแนกประเภทตามลักษณะข้อมูล

7.1.1. การวิจัยเชิงคุณภาพ

7.1.2. การวิจัยเชิงปริมาณ

7.2. การจำแนกประเภทตามจุดหมายของวิจัย

7.2.1. การวิจัยพื้นฐานหรือวิจัยบริสุทธิ์

7.2.2. การวิจัยประยุกต์

7.3. จำแนกตามประเภทระเบียบวิจัย

7.3.1. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์

7.3.2. การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา

7.3.3. การวิจัยเชิงทดลอง

8. ขั้นตอนการวิจัย

8.1. การเลือกและกำหนดปัญหา

8.2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

8.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

8.4. การวิเคราะห์ข้อมูล

8.5. การสรุปผลวิจัย