Tổng quan hệ thống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tổng quan hệ thống by Mind Map: Tổng quan hệ thống

1. Nhân sự

1.1. R&d

1.1.1. Hệ thống

1.1.2. Sản phẩm

1.1.3. Kênh phân phối

1.2. Marketing

1.2.1. Lên bài

1.2.1.1. Hình ảnh

1.2.1.2. Nội dung

1.3. Sale

1.3.1. Đội ngũ

1.3.2. Kịch bản

1.3.3. Chạy ads

1.3.3.1. Thử/Chọn

1.3.3.2. Ước lượng chi phí

1.4. Cung ứng/ Kho/ Vận chuyển

1.4.1. Nhận và lên đơn

1.4.2. Ghi nhận số liệu

1.4.3. Cập nhập tình hình

2. Tài chính

2.1. Kiểm tra, Phân tích data

2.2. Đánh giá, Phân bổ ngân sách