เทคโนโลยี​สารสนเทศ​และ​การสื่อสาร​

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยี​สารสนเทศ​และ​การสื่อสาร​ by Mind Map: เทคโนโลยี​สารสนเทศ​และ​การสื่อสาร​

1. ความหมายของเทคโนโล​ยีและการสื่อสาร

1.1. การทำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์​และผลลัพธิ์จากการนำข้อมูล

2. องค์ประกอบ​ของระบบสารสนเทศ​

2.1. อาร์ดแวร์

2.2. ข้อมูล​

2.3. บุคลากร

2.4. ขั้นตอนการปฏิบัติ​งาน​

2.5. ซอฟ์ตแวร์

2.5.1. ระบบปฏิบัติการ​

2.5.2. โปรแกรมแปลภาษา

3. ประโยชน์และตัวอย่างการใช้

3.1. ด้านการเกษตร​และ​อุตสาหกรรม​

3.2. ด้านการแพทย์​และ​สาธารณสุข​

3.3. ด้านความมั่นคง​

3.4. ด้านคมนาคม

3.5. ด้านการธนาคาร​

3.6. ด้านวิศวกรรม​และสถาปัตยกรรม​

3.7. ด้านการพาณิชย์​

4. แนวโน้ม​การใช้งาน​

4.1. ด้านอุปกรณ์​

4.2. ด้านเครือข่าย​

4.3. ด้านเทคโนโลยี​

5. ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้งาน

5.1. ด้านสังคม

5.2. ด้านสิ่งแวดล้อม

5.3. ด้านเศรษฐกิจ​

6. ตัวอย่างอาชีพ​

6.1. นักเขียน​เกม

6.2. นักวิเคราะห์​ระบบ

6.3. นักเขียนโปรแกรม​หรือโปรแกรม​เมอร์

6.4. ผู้พัฒนา​และบริหารเอมไซต์

6.5. ผู้ดูแลบริหารระบบเครือข่าย