บทสรุปจากเวที

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทสรุปจากเวที by Mind Map: บทสรุปจากเวที

1. มีเงินสมทบจากรัฐ (20 )

1.1. มีบำนาญหลังเกษียณ ( 49 )

2. ไปรษณีย์

3. ช่องทางเพิ่มเติม

3.1. เจ้าหน้าที่ กอช.ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธุ์เอง

3.2. TV

4. 1. กระซิบรัก กอช. เรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ กอช.

4.1. ช่องทางการทราบข้อมูล

4.1.1. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (37)

4.1.1.1. หอกระจายข่าว

4.1.2. หน่วยงานราชการ (45)

4.1.3. TV (18)

4.1.4. Facebook (5)

4.1.5. SMS (3)

4.1.6. App.กอช

4.1.7. ธนาคาร

4.1.8. เจ้าหน้าที่ กอช.

4.1.8.1. ประชุมประจำเดือน

4.1.9. แผ่นประชาสัมพันธ์

4.1.10. youTube

4.2. ช่องทางที่ดีที่สุด

4.2.1. กำนันผู้ใหญ่บ้าน (43)

4.2.2. หน่วยงานราชการ (20)

4.2.3. TV (10 )

4.3. เงินสมทบน้อยไป อยากให้เพิ่มเงินสมทบ

4.4. ข้อเนอแนะเพิ่มเติม

4.4.1. รับสมาชิกเกิน 60 ปี

4.4.2. เพิ่มหน่วยงาน

4.4.3. เพิ่ม กอช.ระดับอำเภอ ลงพื้นที่

4.4.4. เพิ่มสิทธิประโยชน์ เพิ่มแรงจูงใจในการออม

4.4.5. เจ้าหน้าที่ของรัฐลงพื้นที่ให้ข้อมูลจะเพิ่มความน่าเชื่อถือกว่า

4.4.6. Line (5)

5. 3. กอช. ตัวเลขพิศวง ความคิดเห็นสิทธิประโยชน์ กอช.

5.1. เหมาะสมทั้งช่างอายุและเงิน

5.2. อยากเพิ่มอายุการออมมากขึ้น

5.3. อยากได้เงินสมทบเท่ากันทุกช่วงอายุ

5.4. เพิ่มสวัสดิการ เช่น ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล

5.5. อยากให้มีหลักฐาน/สมุดเงินฝาก ที่เป็นใบยืนยันว่าชาวบ้านได้ฝากเงินแล้ว

5.6. อยากให้มีเจ้าหน้าที่ประจำลงไปถึงอำเภอเพื่อให้ข้อมูลและตอบคำถาม

6. 5. ขอใจเธอแลกเบอร์ กอช. การติดต่อ กอช. ผ่านช่องทางต่าง ๆมีความยากง่ายอย่างไร และอยากเพิ่มช่องทางไหน

6.1. ช่องทางเดิม (ที่ดีแล้วอยากให้ทำต่อ)

6.1.1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์

6.1.2. เสียงตามสาย / หอกระจายข่าว

6.1.3. Web กอช.

6.1.4. Line

6.1.5. Facebook

6.1.6. เจ้าหน้าที่ กอช.และหน่วยงานภาครัฐ

6.2. ช่องทางใหม่ (ที่อยากให้เพิ่มเติม)

6.2.1. ที่ประชุมประชาคม และเวทีต่างๆ

6.2.2. ทีวี ช่อง 3 , 7 เวลาหลังข่าว

6.2.3. แชทบอท

6.2.4. หน่วยงานท้องที่ /ท้องถิ่น (อำเภอ/อปท.)

6.2.5. สร้างตัวแทน/ผู้แทนในพื้นที่

6.2.6. SMS

6.2.7. ห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง

6.2.8. App.ธนาคารในเรื่องการสมัครและสะสม

7. 2. กอช.นั้นสำคัญไฉน เหตุผลที่สมัครสมาชิก กอช.

7.1. มีสิทธิประโยชน์ (8)

7.2. สร้างวินัยในการออม (8)

7.3. ได้ผลตอบแทนมาก (7)

7.4. ลดหย่อนภาษีได้

7.5. อยากมีเงินออม

7.6. ไม่มีประกันสังคม

7.7. เพิ่มช่องทางการออม

7.8. ผลตอบแทนมากกว่าธนาคาร

7.9. มีความมั่นคงสูง

7.10. เป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชน

8. 4. เอาให้ชัด กอช. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ

8.1. ค่ารักษาพยาบาล (40)

8.2. ค่าทำศพ (29)

8.3. ทุนการศึกษาเล่าเรียนบุตร (5)

8.4. การปล่อยกู้ ปลอดดอกเบี้ย (5)

8.5. เงินปันผล ( 5 )

8.6. เพิ่มช่วงอายุ และเพิ่มเงินสมทบ (10)

8.7. ลดค่าโดยสาร

8.8. สิ้นปีแจกรางวัล

8.9. ประกันชีวิต เช่น ประกันอุบัติเหตุ เสียชีวิต พิการ (29)