ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

1.1. การแก้ปัญหาคือการสถานการณ์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ในการแก้ปัญหา

1.2. การระบุและตีความปัญหา

1.2.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์

1.3. การพัฒนาแนวคิด

1.3.1. ผู้แก้ปัญกาเข้าใจสาเหตุ ข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

1.4. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

1.4.1. การนำแนวคิดมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจสร้างโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบและนำไปทดสอบกับผู้ใช้

2. ความรู้กับการแก้ไขปัญหา

2.1. ความรู้พื้นฐาน

2.1.1. ในการแก้ปัญหาผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน

2.2. ความรู้และทักาะในการปฏิบัติงาน

2.2.1. ในการแก้ปัญหาจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน