ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรูกับการแก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้หลายๆด้าน ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1.2. ความรู้และทักษในการปฏิบัติงาน

1.2.1. ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆทางกฎหมาย คุณธรรม จริยธรมม เช่นการสื่อสาร การคิดเชิงระบบ

2. การคิดเชิงออกแบบและการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุสาระสำคัญเหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลง

2.2. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.2.1. การนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโยอาจสร้างเป็นแบบและนำไปทดสอบ

2.3. การพัฒนาแนวคิด

2.3.1. ผู้แก้ปัญหาเข้าใจสาเหตุข้อจำกัด มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ผู้แก้ปัญหาจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาและพัฒนาแนาวคิดในการแก้ปัญหา