การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปญหา by Mind Map: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ปญหา

1. 1.การวิเคราะห์ปัญหา

1.1. อินพุต (Input)

1.2. ผลลัพธ์ (Output)

1.3. การทำความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงที่ต้องการแก้ไข

1.4. กระบวนการทำงาน (Process)

2. 2.การออกแบบวิธีแก้ปัญหา

2.1. เป็นการกำหนดขั้นตอนในการแก้ปัญหา โดยการเขียนลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา เรียกว่า อัลกอริทึม (algorithm)

3. 3.การเขียนโปรแกรม

3.1. เป็นการนำอัลกอริทึมมาเขียนเป็นชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา เป็นต้น

4. 4.การทดสอบโปรแกรม

4.1. การทดลองรันโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาด

4.2. ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา (Syntax Error)

4.3. ข้อผิดพลาดระหว่างการประมวลผล (Runtime Error )

4.4. ข้อผิดพลาดทางวิธีการคิด (Logical Error)

5. 5.การจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรม

5.1. การทดสอบโปรแกรมจะต้องดำเนินการทดสอบหลายๆ ครั้ง ด้วยอินพุตที่แตกต่างกัน และผลลัพธ์จะต้องถูกต้อง 100% มิฉะนั้นโปรแกรมนั้นถือว่าใช้งานไม่ได้

6. 6.การปรับรุงอย่างต่อเนื่อง

6.1. ผังงาน หรือ รหัสจำลอง ก็สามารถนำมาประกอบกันเป็นเอกสารประกอบโปรแกรมได้

6.2. เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ (User Documentation)

6.3. เอกสารประกอบโปรแกรมสำหรับผู้เขียนโปรแกรม (Technical Documentation)

6.4. การอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมว่า จุดประสงค์ของโปรแกรมคืออะไร สามารถทำงานอะไรได้บ้าง และมีขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นอย่างไร