อินเตอร์เน็ต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อินเตอร์เน็ต by Mind Map: อินเตอร์เน็ต

1. ISP ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต

1.1. TOT

1.2. 3BB

1.3. True

1.4. AIS

1.5. DTAC

1.6. ฯลฯ

2. ตัวกลาง

2.1. สายโทรศัพท์

2.2. ไฟเบอร์ ออฟติก ใยแก้วนำแสง

2.3. สัญญาณดาวเทียม

2.4. คลื่นวิทยุ

3. บ้านหรือสำนักงาน(ผู้ใช้บริการ)

3.1. คอมพิวเตอร์ลูกข่าย

4. โมเด็ม

4.1. แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอะนาล็อก

4.2. แปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล

5. เราเตอร์

5.1. บริหารจัดการเส้นทางเดินของสัญญาณ