10 มหาลัยที่มีคณะบริหารธุรกิจ ( 10 universities that have a Faculty of Business Administration )

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
10 มหาลัยที่มีคณะบริหารธุรกิจ ( 10 universities that have a Faculty of Business Administration ) by Mind Map: 10 มหาลัยที่มีคณะบริหารธุรกิจ ( 10 universities that have a Faculty of Business Administration )

1. คู่มือ Document

1.1. บทที่ 1 บทนำ

1.1.1. แนวความคิด

1.1.2. วัตถุประสงค์

1.1.3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1.1.4. แผนการปฎิบัติงาน

1.1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.2. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.2. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.3. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.4. ขั้นตอนการทำงานโครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.5. โปรเเกรมที่ใช้ในการทำ

1.2.6. 1.ลักษณะโปรเเกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

1.2.7. 2.ขั้นตอนการใช้เมนูเเละเครื่องมือ ( ภาพประกอบ )

1.3. บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ

1.3.1. การเตรียมพัฒนาโครงงาน

1.3.2. การลงมือพัฒนา

1.4. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

1.5. บทที่ 5 อภิปรายผล

1.5.1. อภิปรายผล

1.5.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

1.5.3. ข้อเสนอเเนะ

2. ประเภทพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

2.1. จัดทำโดย

2.2. 1.นาย ธีรวุฒิ เสานคร เลขที่ 2 ม.6/14

2.3. 2.นาย ภัทรพล ธีรประภาส เลขที่ 4 ม.6/14

2.4. 3.นาย พิชิตชัย สาครสิริพัฒน์ เลขที่ 6 ม.6/14

3. ขอบเขตในการทำงาน

3.1. เนื้อหา / ข้อความ

3.2. สื่อ

3.3. ลิ้ง

3.4. รูปแบบการประเมิน

4. ซอฟเเวร์/เเอพพลิเคชั่น

4.1. Program online Google site

4.2. Photoshop CS6

4.3. Word 2013

4.4. Youtube