những khía cạnh văn hóa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
những khía cạnh văn hóa by Mind Map: những khía cạnh văn hóa

1. kluckhohn và strodbeck

1.1. bản chất con người

1.1.1. tốt

1.1.2. xấu

1.1.3. lẫn lộn

1.2. con người - tự nhiên:

1.2.1. chi phối

1.2.2. lệ thuộc

1.2.3. hòa hợp

1.3. định hướng quan hệ

1.3.1. thứ bậc

1.3.2. tập thể

1.3.3. cá nhân

1.4. định hướng làm việc

1.4.1. làm việc

1.4.2. tồn tại

1.4.3. suy nghĩ/kiềm chế

1.5. định hướng thời gian

1.5.1. quá khứ

1.5.2. hiện tại

1.5.3. tương lai

1.6. định hướng không gian

1.6.1. chung

1.6.2. riêng

1.6.3. lẫn lộn

2. hall

2.1. khung cảnh

2.1.1. nhiều

2.1.2. ít

2.2. không gian

2.3. thời gian

2.3.1. tuần tự

2.3.2. đồng bộ

3. hofstede

3.1. kc quyền lực

3.2. tránh sự ko chắc chắn

3.3. nam tính/nữ tính

3.4. cá nhân/tập thể

3.5. dài hạn/ngắn hạn

3.6. hoan hỉ/kiềm chế

4. tromenaars\

4.1. phổ biến/đặc thù

4.2. thái độ với môi trường

4.3. thái độ với tgian

4.4. thành tích/quy gán

4.5. cụ thể/khuếch tán

4.6. trung lập/cảm xúc

4.7. cá nhân/tập thể

5. globe

5.1. ko chắc chắn

5.2. kc quyền lực

5.3. cn tập thể 1

5.4. cn tập thể 2

5.5. bình đẳng giới

5.6. sự quyết đoán

5.7. đh công việc

5.8. đh tg lai

5.9. đh nhân văn