ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ความรู้กับการแก้ปัญหา

1.1. ความรู้พื้นฐาน

1.1.1. ความรู้พื้นฐาน ในการแก้ปัญหานั้น ผู้แก้ปัญหาควรมีความรู้พื้นฐานหลายๆด้าน เช่น การออกแบบประตูห้องต่างๆในอาคาร เช่นห้องทำงาน ห้องน้ำ ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงขนาดและวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน

1.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.2.1. ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ ทางกฏหมาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม

2. การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

2.1. การระบุและตีความปัญหา

2.1.1. ผู้แก้ปัญหามีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถระบุสาเหตุ สาระสำคัญ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างวิธีการหรือสิ่งประดิษฐ์

2.2. การพัฒนาแนวคิด

2.2.1. ผู้แก้ปัญหาต้องประเมิน และตัดสินใจเลือกข้อมูลและความรู้ เพื่อพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหาและอาจต้องมีการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

2.3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

2.3.1. คือการนำแนวคิดนั้นมาสร้างให้เป็นจริงโดยการสร้างเป็นต้นแบบ และนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ