บทสนทนาในชีวิตประจำวันภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศส (Daily conversation in Chinese and French)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทสนทนาในชีวิตประจำวันภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศส (Daily conversation in Chinese and French) by Mind Map: บทสนทนาในชีวิตประจำวันภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศส (Daily conversation in Chinese and French)

1. จัดทำโดย

1.1. นายศตวรรษ เสียมศักดิ์ เลขที่ 4 ม.6/12

1.2. นายกฤษณะ รอดสิน เลขที่ 8 ม.6/12

1.3. นางสาวโอปอ กูรมะสุวรรณ เลขที่ 23 ม.6/12

2. โครงงานประเภทสื่อเพื่อการศึกษา

3. คู่มือ

3.1. บทที่ 1 บทนำ

3.1.1. แนวคิดและความสำคัญ

3.1.2. วัตถุประสงค์

3.1.3. ขอบเขตการด าเนินงาน

3.1.4. แผนการปฏิบัติงาน

3.1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.2. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

3.2.1.1. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

3.2.1.2. องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร

3.2.1.3. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร

3.2.1.4. ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร

3.2.2. โปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

3.2.2.1. 1). ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

3.2.2.2. 2). ขั้นตอนการใช้เมนูและเครื่องมือ(ภาพประกอบ)

3.3. บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

3.3.1. การเตรียมพัฒนาโครงงาน

3.3.2. การลงมือพัฒนา

3.4. บทที่ 4 ผลการดำเนินการ

3.5. บทที่ 5 อภิปรายผล ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน และข้อเสนอแนะ

3.5.1. อภิปรายผล

3.5.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

3.5.3. ข้อเสนอแนะ

3.6. ภาคผนวก

3.6.1. ก ประมวลภาพในการทำงาน

3.7. บรรณานุกรม

4. Solfware

4.1. Adobe Dreamweaver CS6

4.2. Adobe Flash CS6

4.3. Photoshop CS6

4.4. Miceosolf Office 2010

5. ขอบเขตการศึกษา

5.1. เนื้อหา

5.1.1. บทสนทนาของภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศสสำหรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีทั้งประโยคภาษาจีน/ภาษาฝรั่งเศส คำอ่าน และ คำแปล

5.2. แบบทดสอบ

5.2.1. ทดสอบความรู้ว่ามีความรู้เกี่ยวกับบทสนทนามากน้อยแค่ไหน

5.3. สื่อ

5.3.1. เป็นอนิเมชั่นจากโปรแกรมแฟลชในการใช้บทสนทนา