Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Report by Mind Map: Report

1. Định hướng hoạt động BCM

1.1. Nhiệm vụ chính

1.1.1. Xây dựng ý tưởng nội dung

1.1.2. Nghiên cứu chuyên môn, case study

1.1.3. Phổ biến kiến thức chuyên môn

1.2. Vai trò

1.2.1. Tạo dự án để lại dấu ấn

1.3. Văn hóa

1.3.1. Tranh biện

1.3.2. Board game

1.4. Hoạt động

1.4.1. offline: 1-2 buổi/tuần

1.4.2. online: 1-2 buổi/tuần

2. Công cụ online

2.1. Google doc

2.1.1. Font: verdana

2.1.2. Size: 11-12

2.1.3. Tiêu đề: 14

2.1.4. Chia sẻ: chế độ có thể nhận xét

2.1.5. Dãn cách dòng: 1.5

2.1.6. Chèn header, footer của CLB: chỉnh lề sát cạnh

2.2. google sheet

2.2.1. Chọn ô trắng, định dạng cả bảng

2.2.2. Font: verdana

2.2.3. Size: 10

2.2.4. Căn giữa chữ trong ô

2.2.5. Chế độ tự động xuống dòng

3. Brainstorm

3.1. Định nghĩa

3.1.1. Qúa trình sáng tạo ý tưởng mới và trao đổi một cách kịch liệt và tự do

3.1.2. Cần vì:

3.2. Qúa trình tiến hành

3.2.1. Chuẩn bị

3.2.2. Xác định vấn đề

3.2.3. Xây dụng luật

3.2.4. Bắt đầu brainstorm

3.3. Phương thức khác

3.3.1. Danh nghĩa nhóm

3.3.2. Truyền đuốc

3.3.3. Sơ đồ tư duy

3.3.4. Độc lập 1 mình

3.3.5. Nhóm

3.4. Cần tránh

3.4.1. Qúa nhiều người (tối đa 6-10 người)

3.4.2. Chỉ trích ý tưởng

3.4.3. ít ý tưởng

3.4.4. Không ghi chép lại

3.4.5. Nhiều ý tưởng

3.5. Trạng thái tâm lí

3.5.1. Tỉnh táo

3.5.2. Tập trung

3.6. Gia tăng sáng tạo

3.6.1. Tạo "Mood board"

3.6.2. Đảo ngược quá trình

3.6.3. 5 Whys

4. Chia nhóm

4.1. Nhóm 1: Nhung, Ngọc, Quốc Anh, Sơn

4.2. Nhóm 2: Trâm, Tiệp, Huy, Linh

4.3. Nhóm 3: Thảo, Hà, Dũng, Thùy

5. Công việc cần hoàn thành

5.1. 5 bước brainstorm

5.2. Điều cần tránh

5.3. Công cụ brainstorm

5.4. Cách gia tăng sự sáng tạo

5.5. BTVN

5.5.1. Brainstorm dự án kinh doanh<10 triệu

5.5.2. Viết report bằng mindmeister

5.6. Deadline: 24h00 ngày 1/12

6. Nội quy ban

6.1. Mục đích thiết lập

6.1.1. Mọi người có ý thức, trách nhiệm trong công việc

6.2. Mục đích sử dụng tiền phạt

6.2.1. Board game

6.2.2. Thưởng

6.3. Quản lí tài chính

6.3.1. Nguyễn Hương Thảo