Quan điểm của sinh viên HVCNBCVT đối với việc thụ động trong học tập

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quan điểm của sinh viên HVCNBCVT đối với việc thụ động trong học tập by Mind Map: Quan điểm của sinh viên HVCNBCVT đối với việc thụ động trong học tập

1. Những vấn đề về thụ động trong học tập

1.1. Thực trạng của sinh viên trong các giờ học

1.1.1. Tình trạng thụ động khi học cấp hai và cấp ba

1.1.2. Tình trạng thụ động khi đang học đại học

1.2. Lý do khiến sinh viên trở nên thụ động trong giờ học

1.2.1. Từ chính bản thân của sinh viên

1.2.2. Từ phí giảng viên

1.2.3. Từ môi trường tác động

2. Đánh giá về vấn đề nghiên cứu

2.1. Tác động tiêu cực khi trở nên thụ động trong học tập

2.1.1. Đối với bản thân sinh viên

2.1.1.1. Khi còn đang đi học

2.1.1.2. Sau khi ra trường khi đi làm

2.1.2. Đối với xã hội

2.2. Giải pháp đối với việc thụ động trong học tập

2.2.1. Đối với sinh viên

2.2.2. Đối với giảng viên

3. Khái niệm về thụ động trong học tập