Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Models by Mind Map: Models

1. ADDIE Model

1.1. คือ หลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

1.2. ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ (Analysis Phase) ในขั้นนี้เป็นการทำความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอน เป้าหมายของรูปแบบการสอนและวัตถุประสงค์ที่จะสร้างขึ้น

1.3. ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design Phase) ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วย การสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้ กำหนดเครื่องมือวัดประเมินผล แบบฝึกหัด เนื้อหา วางแผนการสอน และเลือกสื่อการสอน

1.4. ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา (Development Phase) คือขั้นที่ผู้ออกแบบสร้างส่วนต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นของการออกแบบซึ่งครอบคลุมการ สร้างเครื่องมือวัดประเมินผล เมื่อเรียบร้อยทำการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดเพื่อนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

1.5. ขั้นที่ 4 ขั้นการนำดำเนินการ (Implementation Phase) หมายถึงขั้นของการสอนโดยอาจจะเป็นรูปแบบชั้นเรียน การฝึกอบรม หรือห้องทดลอง หรือรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยจุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.6. ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation Phase) ซึ่งเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมจะทำเมื่อการสอนเสร็จสิ้นเพื่อประเมินผลประสิทธิผลการสอนทั้งหมดข้อมูลจากการประเมินผลรวมโดยปกติมักจะถูกใช้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอน

2. TPACK Model

2.1. ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge) หรือ TK

2.1.1. หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ทั้งในเรื่องของซอร์ฟแวร์ (Software) และ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ต่าง ๆ

2.2. ความรู้ด้านวิธีการสอน (Pedagogical Knowledge) หรือ PK

2.2.1. หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้สอนที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน หรือที่เกี่ยวกับวิธีการถ่ายถอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน

2.3. ความรู้ด้านเนื้อหา (Content Knowledge) หรือ CK

2.3.1. หมายถึง สาระ, ข้อมูล, แนวคิด, หลักการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการในหลักสูตรที่ต้องการที่จะถ่ายทอดไปยังผู้เรียน เช่น คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์ หรือวิชาอื่น ๆ

3. ASSURE Model

3.1. คือ เป็นรูปแบบของการวางแผนหรือออกแบบการสอนโดยเน้นการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบ และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.2. A : Analysis Learner วิเคราะห์ผู้เรียน

3.2.1. ทำให้ผู้สอนเข้าใจลักษณะของผู้เรียนและสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยวิเคราะห์จาก 2 ลักษณะ คือ ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ

3.3. S : States Objective กำหนดวัตถุประสงค์

3.3.1. ในการเรียนการสอนแต่ละครั้งต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ควรเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้ง พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย

3.4. S : Select Method, Media and Materials เลือกวิธีการ สื่อและวัสดุการเรียนการสอน

3.4.1. การเรียนการสอนนั้น สามารถทำได้ 3 วิธี -เลือกจากสื่อที่มีอยู่แล้ว -ดัดแปลงจากสื่อที่มีอยู่แล้ว -ออกแบบสื่อใหม่

3.5. U : Utilized Media and Materials นำวิธีการและสื่อวัสดุไปใช้

3.5.1. มีขั้นตอนที่สำคัญอยู่ 4 ขั้นตอน -ศึกษาสื่อนั้นๆ ก่อนเป็นการเตรียมตัว -จัดเตรียมสถานที่ -เตรียมผู้เรียน -ควบคุมชั้นเรียน

3.6. R : Require Learner Participation การมีส่วนร่วมของผู้เรียน

3.6.1. ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนให้มากที่สุดโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ ตอบสนองโดยเปิดเผย ( overt respone )โดยการพูดหรือเขียนและการตอบสนองภายในตัวผู้เรียน ( covert response ) โดยการท่องจำหรือคิดในใจ

3.7. E : Evaluation การประเมินผล

3.7.1. การประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนทราบว่า การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด -การประเมินผลกระบวนการสอน -การประเมินผลสำเร็จของผู้เรียน -การประเมินสื่อและวิธีสอน