HIMMAPAN BEAST สัตว์หิมพานต์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HIMMAPAN BEAST สัตว์หิมพานต์ by Mind Map: HIMMAPAN BEAST สัตว์หิมพานต์

1. Ghilen based Creatures สัตว์ประเภทกิเลน

1.1. กิเลนไทย

1.2. กินเลนจีน

1.3. กินเลนปีก

2. Deer based Creatures สัตว์ประเภทกวาง

2.1. มารีศ

2.2. พานรมฤค

2.3. อัปสรสีหะ

3. Elephant Based Creatures สัตว์ประเภทช้าง

3.1. ช้างมงคล

3.1.1. ช้างเผือก

3.1.1.1. ช้างตระกูลพรหมพงศ์

3.1.1.1.1. ช้างประจำทิศ

3.1.1.1.2. ช้าง 10 หมู่

3.1.1.2. ช้างตระกูลอิศวรพงศ์

3.1.1.2.1. อ้อมจักรวาฬ

3.1.1.2.2. คชกรรณหัสดี

3.1.1.2.3. เอกทันต์

3.1.1.2.4. กาฬทันต์

3.1.1.2.5. จัตุศก

3.1.1.2.6. โรมทันต์

3.1.1.2.7. สิงหชงฆ์

3.1.1.2.8. จุมปราสาท

3.1.1.3. ช้างตระกูลวิษณุพงศ์

3.1.1.3.1. สังขทันต์

3.1.1.3.2. พะหัสดิน

3.1.1.3.3. ชมลบ

3.1.1.3.4. ลบชม

3.1.1.3.5. ครบกระจอก

3.1.1.3.6. พลุกสดำ

3.1.1.3.7. สังขทันต์ (อีกจำพวกหนึ่ง)

3.1.1.3.8. ช้างโคบุตร

3.1.1.4. ช้างตระกูลอัคนีพงศ์

3.1.1.4.1. ประพัทธจักรพาล

3.1.1.4.2. อุทรกุมภ์

3.1.1.4.3. รัตนกุมพล

3.1.1.4.4. ช้างเผือกเอก (สารเศวตพรรณ)

3.1.1.4.5. ช้างเผือกโท (ปทุมหัตถี)

3.1.1.4.6. ช้างเผือกตรี (เศวตรคชลักษณ์)

3.1.1.4.7. ช้างเนียมเอก

3.1.1.4.8. ช้างเนียมโท

3.1.1.4.9. ช้างเนียมตรี

3.1.1.4.10. นพสุบรรณ

3.1.1.4.11. ปัตหัสดินทร์

3.1.1.4.12. พิฆเนศวรมหาพินาย

3.1.1.4.13. เทพามหาพิฆเนศ

3.1.1.4.14. มหาไพฑูรย์

3.1.1.4.15. นิลทันต์

3.1.1.4.16. นิลจักษุ

3.1.1.4.17. นิลนัข

3.1.1.4.18. เหมทันต์

3.1.1.4.19. เหมจักษุ

3.1.1.4.20. เหมนัข

3.1.1.4.21. รัตจักษุ

3.1.1.4.22. รัตนนัข

3.1.1.4.23. รัตนัข

3.1.1.4.24. เศวตพัตร

3.1.1.4.25. เศวตจักษุ

3.1.1.4.26. เศวตนัข

3.1.1.4.27. เทพคิรี

3.1.1.4.28. จันทคิรี

3.1.1.4.29. ลิลานิโรธ

3.1.1.4.30. สุวโรจ

3.1.1.4.31. ดำพงศ์ถนิม

3.1.1.4.32. สมพงศ์ถนิม

3.1.1.4.33. กุมปราสาท

3.1.1.4.34. จตุรกุมภ์

3.1.1.4.35. ขลุมประเจียด

3.1.1.4.36. พาลจักรี

3.1.1.4.37. พิทาเนศุรย์

3.1.1.4.38. มุขสโรสารภัทร์

3.1.1.4.39. มิคหรือมฤก

3.1.1.4.40. สังดิน

3.1.1.4.41. กุญชเรศร์

3.1.1.4.42. พฤกสาร

3.1.2. เอราวัณ

3.2. ช้างผสม

3.2.1. วารีกุญชร

3.2.2. กรินทร์ปักษา

4. Monkey Based Creatures สัตว์ประเภทลิง

4.1. กบิลปักษา

4.2. มัจฉานุ

5. Bird based Creatures สัตว์ประเภทนก

5.1. อสูรปักษา

5.2. อสุรวายุพักตร์

5.3. ไก่

5.4. นกการเวก

5.5. ครุฑ

5.6. หงส์

5.7. หงส์จีน

5.8. คชปักษา

5.9. มยุระคนธรรพ์

5.10. มยุระเวนไตย

5.11. มังกรสกุณี

5.12. นาคปักษี

5.13. นาคปักษิณ

5.14. นกหัสดี

5.15. นกอินทรี

5.16. นกเทศ

5.17. พยัคฆ์เวนไตย

5.18. นกสดายุ

5.19. เสือปีก

5.20. สกุณเหรา

5.21. สินธุปักษี

5.22. สีหสุบรรณ

5.23. สุบรรณเหรา

5.24. นกสัมพาที

5.25. เทพกินนร

5.26. เทพกินรี

5.27. เทพปักษี

5.28. นกทัณฑิมา

5.29. อรหัน หรือจิงโจ้

6. Crocodile Based Creatures สัตว์ประเภทจระเข้

6.1. กุมภีนิมิตร

6.2. เหรา

7. Naga Based Creatures สัตว์ประเภทนาค

7.1. ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง

7.2. ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว

7.3. ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง

7.4. ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

8. Lion based Creatures สัตว์ประเภทสิงโต

8.1. ราชสีห์

8.1.1. บัณฑุราชสีห์

8.1.2. กาฬสีหะ

8.1.3. ไกรสรราชสีห์

8.1.4. ติณสีหะ

8.2. สิงห์ผสม

8.2.1. เกสรสิงหะ

8.2.2. เหมราช

8.2.3. คชสีห์

8.2.4. ไกรสรจำแลง

8.2.5. ไกรสรคาวี

8.2.6. ไกรสรนาคา

8.2.7. ไกรสรปักษา

8.2.8. โลโต

8.2.9. พยัคฆ์ไกรสร

8.2.10. สางแปรง

8.2.11. สกุณไกรสร

8.2.12. สิงฆ์

8.2.13. สิงหคาวี

8.2.14. สิงหคักคา

8.2.15. สิงหพานร

8.2.16. สิงโตจีน

8.2.17. สีหรามังกร

8.2.18. เทพนรสีห์

8.2.19. ฑิชากรจตุบท

8.2.20. โต

8.2.21. โตเทพสิงฆนัต

8.2.22. ทักทอ

9. Horse based Creatures สัตว์ประเภทมม้า

9.1. ดุรงค์ไกรสร

9.2. ดุรงค์ปักษิณ

9.3. เหมราอัสดร

9.4. ม้า

9.4.1. วลาหก

9.4.2. อาชาไนย

9.4.3. สินธพมโนมัย

9.4.4. อัสดร

9.5. ม้าปีก

9.6. งายไส

9.7. สินธพกุญชร

9.8. สินธพนที

9.9. โตเทพอัสดร

9.10. อัสดรเหรา

9.11. อัสดรวิหค

9.12. ม้ามังกร

10. Rhinoceros Based Creatures สัตว์ประเภทแรด

10.1. ระมาด

11. Cattle Based Creatures สัตว์ประเภทโค กระบือ

11.1. มังกรวิหค

11.2. ทรพี / ทรพา

11.3. โค

11.3.1. โคอุสุภราช

11.3.2. โคสีดั่งเสี้ยนโตนด

11.3.3. โคกบิล หรือจงกล

11.3.4. โคหง

11.3.5. โคสีทองแดง

11.3.6. โคสีเมฆ

11.3.7. โคหา

11.3.8. โคมีลายดุจเกล็ดปลา

11.4. โคพฤกษกวาริน

11.5. โคอศุภปักษิณ

11.6. ปักษาคาวี

12. Canine Based Creatures สัตว์ประเภทสุนัข

12.1. คิมี

13. Fish Based Creatures สัตว์ประเภทปลา

13.1. เหมวาริน

13.2. กุญชรวารี

13.3. มัจฉนาคา

13.4. มัจฉวาฬ

13.5. เงือก

13.6. ปลาควาย

13.7. ปลาเสือ

13.8. ศฤงคมัสยา

13.9. ปลา

14. Crab Based Creatures สัตว์ประเภทปู

15. Human Based Creatures สัตว์ประเภทมนุษย์

15.1. คนธรรพ์

15.2. มะกาลีผล