Nghiên cứu công nghệ lọc bụi tĩnh điện

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nghiên cứu công nghệ lọc bụi tĩnh điện by Mind Map: Nghiên cứu công nghệ lọc  bụi tĩnh điện

1. Giới thiệu chung về công nghệ lọc bụi

1.1. Giới thiệu chung

1.2. Công dụng

1.3. Cấu tạo

1.3.1. Vỏ thiết bị

1.3.2. Cơ cấu phân phối khí

1.3.3. Điện cực lắng

1.3.4. Điện cực quầng sáng

1.3.5. Thiết bị điện áp cao

1.3.6. Phân bố điện áp cao

1.3.7. Khóa nối đất

1.3.8. Thiết bị nối đất

1.3.9. Hệ thống cài đặt cơ cấu khí

2. Rơ-le thời gian

2.1. Giới thiệu chung

2.2. Rơ-le thời gian điện từ

2.2.1. Cấu tạo

2.2.2. Điều chỉnh thời gian làm việc của rơ-le

3. Nguyên lý hoạt động và nhân tố ảnh hưởng

3.1. Nguyên lý hoạt động

3.2. Mức độ thu hút bụi theo lý thuyết

3.3. Các nhân tố ảnh hưởng

3.3.1. Ảnh hưởng các chất khí cần làm sạch

3.3.2. Ảnh hưởng của tính chất bụi và lớp bụi trên điện cực lắng

3.3.3. Ảnh hưởng của hàm lượng bụi ban đầu trong không khí

3.3.4. Ảnh hưởng làm bẩn điện cực quầng sáng và điện cực lắng đến hiệu quả thu bụi

3.3.5. Ảnh hưởng tham số điện của thiết bị

3.3.6. Ảnh hưởng của tốc độ và sự phân bố khí đến hiệu suất thu bụi

3.4. Những quá trình chính khi làm sạch khí bằng điện

3.4.1. Sự tích điện cho các hạt bụi

3.4.2. Sự chuyển động của các hạt bụi trong điện trường

3.4.3. Sự lắng bụi trên bề mặt của điện cực lắng

3.4.4. Đặc tính Volt-Ampe của quầng sáng