ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้า ช้างเนเปียร์ร่วมกับน้ำเสียฟาร์มสุกร เพื่อผลิตพลังงานทดแทน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้า ช้างเนเปียร์ร่วมกับน้ำเสียฟาร์มสุกร เพื่อผลิตพลังงานทดแทน by Mind Map: ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้า ช้างเนเปียร์ร่วมกับน้ำเสียฟาร์มสุกร เพื่อผลิตพลังงานทดแทน

1. นวัตกรรม

2. ความรู้

2.1. เคมี

2.2. วิทยาศาสตร์

2.3. ชีวภาพ

3. ทักษะ

3.1. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

3.2. มีความรู้เกี่ยวกับการทดแทนพลังงาน

3.3. มีจรรรยาบรรณในการผลิต

3.4. ต้องรู้ข้อกฏหมายที่จะจำหน่ายก๊าซ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้