โรคของแมว (Disease of Cat)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โรคของแมว (Disease of Cat) by Mind Map: โรคของแมว                (Disease of Cat)

1. Software / Application

1.1. Adobe Photoshop CS6

1.2. Microsoft Word 2010

1.3. โปรแกรมออนไลน์ Google Site

2. ขอบเขตโครงงาน

2.1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคของแมว ที่มา และการรักษา

2.2. รวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างเว็บไซต์

2.3. ใช้โปรแกรมมาทำงานร่วมกับโครงงาน

2.4. สร้างผลงานออกแบบเพื่อนำเสนอความรู้

2.5. ตรวจสอบผลงาน

2.6. ทดลองใช้งานด้วยกลุ่มตัวอย่าง

2.7. ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

2.8. เผยแพร่ผลงาน

3. Document

3.1. บทที่ 1 : บทนำ

3.1.1. แนวคิดและความสำคัญ

3.1.2. วัตถุประสงค์

3.1.3. ขอบเขตของโครงงาน

3.1.4. แผนการปฏิบัติ

3.1.5. ประโยชน์ที่จะได้รับ

3.2. บทที่ 2: วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

3.2.2. ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

3.2.2.1. ลักษณะและรูปแบบของโปรแกรม

3.2.2.2. ขั้นตอนและการใช้โปรแกรม

3.3. บทที่ 3 : วิธีการดำเนินการ

3.3.1. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้

3.3.2. ขอบเขตในการจัดทำโครงงาน

3.4. บทที่ 4 : ผลการดำเนินการ

3.4.1. ผลการพัฒนาโครงงาน

3.5. บทที่ 5 : อภิปรายผล

3.5.1. อภิปรายผล

3.5.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

3.5.3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

4. จัดทำโดย

4.1. นางสาวแจ่มจันทร์ สร้อยเสนา ม.6/6 เลขที่ 18

5. ประเภทโครงงาน

5.1. โครงงานประเภทพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา