ระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์(Hardnare)

1.1. คือลักษณะทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์

1.2. ประกอบด้วย

1.2.1. หน่วยรับข้อมูล

1.2.2. หน่วยแสดงผลข้อมูล

1.2.3. หน่วยประมวลผลกลาง

1.2.4. หน่วยความจำหลัก

1.2.5. หน่วยความจำสำรอง

1.2.6. อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

1.2.6.1. Wired

1.2.6.2. Wireless

2. ซอร์ฟแวร์(Software)

2.1. คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

2.2. มี 2 ประเภท คือ -ซอร์ฟแวร์ระบบ -ซอร์ฟแวร์ประยุกต์

3. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

3.1. เป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์มีความเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์

3.2. ลักษณะงาน ได้แก่

3.2.1. User

3.2.2. Programmer

3.2.3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.2.4. ผู้ดูแลเว็บไซต์

3.2.5. วิศวกรระบบ

3.2.6. อื่นๆ

4. ข้อมูลและสารสนเทศ

4.1. ข้อมูล(Data)คือข้อเท็จจริงหรือสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

4.2. สารสนเทศ(Information)เป็นผลลัพธ์ของการประมวล

4.3. โครงสร้างข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลที่มีขนาดต่างกันดังนี้

4.3.1. บิต(Bit)

4.3.2. ไบต์(Byte)

4.3.3. ฟิลด์(Flied)

4.3.4. เรคคร์ด(Record)

4.3.5. แฟ้มข้อมูล( Flies)

4.3.6. ฐานข้อมูล(Database)

5. ระบบการทำงาน(Procedure)

5.1. เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ

5.2. แสดงกระบวนการทำงานพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

5.2.1. 1.รับข้อมูล Input

5.2.2. 2.ประมวลผลข้อมูล Process

5.2.3. 3.จัดเก็บข้อมูล

5.2.4. 4.แสดงผลข้อมูล Output

5.2.5. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

6. การเชื่อต่อและการสื่อสาร

6.1. คือการเชื่อแต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ หรือเรียกว่า เครือข่าย

6.2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

6.2.1. องค์ประกอบระบบเครือข่าย

6.2.1.1. ช่องทางการสื่อสาร

6.2.1.2. สถานีงาน

6.2.1.3. อุปกรณ์ในเครือข่าย

6.2.1.4. ซอร์ฟแวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

6.3. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6.3.1. PAN เป็นเครือข่ายใช้สายส่วนบุคคล

6.3.2. LAN ระบบเครือข่ายท้องถิ่น

6.3.3. MAN ระบบเครือข่ายเมือง

6.3.4. WAN ระบบเครือข่ายกว้างไกลหรือระบบเน็ตเวิร์ก

6.3.5. Internet ระบบเครือข่ายคอพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

6.3.6. Intranet ระบบเครือข่ายภายในองค์กร

7. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

7.1. คือการดำเนินกิจกรรต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีประสสิทธิภาพ และตอบสนองตาควาต้องการของคู่ค้า