นวัตกรรมการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมการศึกษา

1. ASSURE MODEL

1.1. ASSURE MODEL. หมายถึง

1.1.1. การใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้แบบจำลอง ในการใช้สื่อการสอนนั้น ผู้สอนควรจะมีการวางแผนการใช้สื่ออย่างรัดกุม และเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฎิบัติ ซึ่งจะทำให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจในการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2. รายละเอียดของ A-S-S-U-R-E model

1.2.1. A = Analyze learners (การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน)

1.2.2. S= State objectives (การกำหนดวัตถุประสงค์)

1.2.3. S=Select instructional methods, media, and materials (การเลือก ดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม่)

1.2.4. U= Utilize media and materials (การใช้สื่อ)

1.2.5. R= Require learner participation (การกำหนดการตอบสนองของผู้เรียน)

1.2.6. E=Evaluate and revise (การประเมินการใช้สื่อ)

2. TPACK MODEL

2.1. TPACK MODEL คือ

2.1.1. แนวคิด ที่มีความจำเป็นสำหรับผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี และต้องมีความเข้าใจ

2.2. รายละเอียดของ TPACK MODEL

2.2.1. CK= Content Knowledge ความรู้ด้านเนื้อหา สาระ, ข้อมูล, แนวคิด, หลักการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการในหลักสูตรที่ต้องการที่จะถ่ายทอดไปยังผู้เรียน เช่น คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์ หรือวิชาอื่น ๆ

2.2.2. TK= Technological Knowledge ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถของผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ทั้งในเรื่องของซอร์ฟแวร์ (Software) และ ฮาร์ดแวร์

2.2.3. PK= Pedagogical Knowledge ความรู้ด้านวิธีการสอน ความรู้ความสามารถของผู้สอนที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน หรือที่เกี่ยวกับวิธีการถ่ายถอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน

3. ADDIE MODEL

3.1. ADDIE MODEL คือ

3.1.1. ADDIE Model คือ หลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยการวิเคราะห์ที่สาเหตุของปัญหา

3.2. รายละเอียดของ ADDIE MODEL

3.2.1. A=Analysis (การวิเคราะห์) กำหนดเป้าหมาย (Target / Goal) เช่น ความรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมในการทำงานที่ต้องการพัฒนา ระดับของการเรียนรู้ที่ต้องการ

3.2.2. D= Design (การออกแบบ). ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การวัด ติดตาม ประเมินผล และแผนการสอน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3.2.3. D= Development (การพัฒนา). สร้างชั้นเรียนทดลอง

3.2.4. I= Implement (การดำเนินการ) ดำเนินการเรียนรู้ตามกระบวนการที่ออกแบบไว้

3.2.5. E= Evaluation (การประเมินผล) ประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้