ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน by Mind Map: ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

1. ระบบคืออะไร

1.1. โดยทั่วไปแล้วเป็นคำใช้เรียกแทนสิ่งต่างๆ ที่มีส่วนประกอบตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปรวมเข้าด้วยกัน และทำงานสัมพันธ์กันเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามหน้าที่(fuction)ที่กำหนด

2. ระบบทางเทคโนโลยี

2.1. ระบบการทำงานของปากกาหรือดินสอกดถือได้ว่าเป็น"ระบบทางเทคโนโลยี" ซึ่งหมายถึงกลุ่มของส่วนต่างๆตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกัน และทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย

3. ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

3.1. เทคโนโลยีบางอย่างอาจประกอบไปด้วยระบบย่อยหลายระบบ (subsystems) ทำงานสัมพันธ์กันอยู่ หากระบบย่อยใดทำงานผิดพลาด จะส่งผลต่อการทำงานของเทคโนโลยีนั้นไม่สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ หรืออาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเทคโนโลยีที่ประกอบไปด้วยระบบย่อยตั้งแต่สองระบบขึันไปทำงานร่วมกัน เรียกระบบนั้นว่า ระบบที่ซับซ้อน (complex system)

4. การทำงานผิดพลาดของระบบ

4.1. ระบบทางเทคโนโลยีทั้งที่เป็นระบบอย่างง่ายและระบบที่ซับซ้อนื หากมีส่วนประกอบใดหรือระบบย่อยใดทำงานผิดพลาด อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทคโนโลยีนั้นได้ เช่น พัดลม หากปุ่มปรับระดับความแรงของพัดลมเสียหาย จะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถปรับระดับความแรงของพัดลมได้ตามความต้องการ จึงจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง (maintenance)เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ