การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี by Mind Map: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

1. สาเหตุ

1.1. พบกับปัญหาในชีวิตประจำวัน

1.2. เกิดการเปลี่ยนด้านยุคสมัยใหม่

1.3. สภาพเศรษฐกิจ

1.4. ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

1.4.1. ความต้องการของสังคมปัจจุบัน

2. ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง

2.1. เปลี่ยนแปลงด้านการแพทย์

2.2. เปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

2.3. สิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์

2.4. ความต้องการของมนุษย์

3. ความก้าวหน้า

3.1. สามารถนำมาใช้งานด้านการผลิตเส้นใยนาโน

3.1.1. มีการควบคุมด้านเทคโนโลยี

4. ความล้มละลาย

4.1. มีบุคคลล้าสมัยที่ยังไม่เรียนรู้ด้านการพัฒนาอื่นๆ

5. สิ่งที่ควรเรียนรู้

5.1. -ปัจจุบันมีการนำแอปพลิเคชันมาใช้ในการรับส่งข้อมูลสื่อสารหลายๆแอป

5.2. โฟมทั่วไปที่ใช้บรรจุอาหารนั้น มีสารสไตรีน

5.2.1. มีกระบวนการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมภายในตัวโฟม