การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมที่สนองต่อความหลากหลายของผู้เรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมที่สนองต่อความหลากหลายของผู้เรียน by Mind Map: การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมที่สนองต่อความหลากหลายของผู้เรียน

1. ชั้นเรียนปกติเต็มวัน และบริการสอนเสริม

2. เด็กได้รับความเสมอภาคในด้านการศึกษา

3. รูปแบบ

3.1. ชั้นเรียนปกติเต็มวัน

3.2. ชั้นเรียนปกติเต็มวัน และบริการปรึกษา

3.3. ชั้นเรียนปกติเต็มวัน และบริการครู

3.4. ชั้นพิเศษและชั้นเรียนเรียนปกติเด็กจะเรียนในชั้นเรียนพิเศษ

3.5. ชั้นเรียนพิเศษใน โรงเรียนปกติ

4. ความสำคัญ

4.1. ฝึกทักษะความสามารถในการอยู่ร่วมกัน

4.2. มีการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย

4.3. เด็กไม่รู้สึกแปลกแยกจากสังคม

4.4. เป็นความร่วมกันขององค์และครู

5. ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

5.1. เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน

5.2. เด็กทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียนพร้อมกัน

5.3. โรงเรียนปรับตัวเพื่อพร้อมรับนักเรียนในทุกด้าน

5.4. มีการจัดการศ฿กษาหลายรูปแบบ

6. เด็กที่มีความความต้องการพิเศษ

6.1. บกพร่องทางสติปัญญา

6.1.1. ลักษณะ

6.2. บกพร่องทางการได้ยิน

6.2.1. พูดเบาๆ ไม่ได้ยิน

6.2.2. ไม่สนใจการสอนของครู

6.2.3. เอามือป้องหูเวลาครูพูด

6.2.4. เมื่อพูดด้วยมักจ้องหน้านานๆ

6.2.5. ไม่สามารถทำตามคำสั่งของครูได้

6.3. บกพร่องทางการมองเห็น

6.3.1. ลักษณะ

6.3.1.1. ตาบอดสนิท

6.3.1.2. มีขอบตาแดง น้ำตาคลอ มีน้ำตาไหลเสมอๆ

6.3.1.3. ตาเอียง ตาเข ตาเหล่

6.3.1.4. ขยี้ตาบ่อย หรือกระพริบตาถี่ๆ

6.3.1.5. มีปีญหาเวลาอ่านหนังสือ

6.4. บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

6.4.1. ลักษณะ

6.4.1.1. การขาดของแขน ขาร่างกาย

6.4.1.2. ความผิดปกติของรูปร่างของร่างกาย

6.4.1.3. ความผิดปกติของระบบประสาท

6.4.1.4. เด็กที่แม่ได้รับสารพิษ

6.5. บกพร่องทางการพูดและภาษา

6.5.1. ลักษณะ

6.5.1.1. เด็กพูดได้ช้า

6.5.1.2. พูดไม่ชัด

6.5.1.3. พูดออกเสียงผิดปกติ

6.5.1.4. พูดติดอ่าง

6.6. ความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์

6.6.1. ลักษณะ

6.6.1.1. ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เช่นเด็กปกติทั่วไป

6.6.1.2. ก้าวร้าว

6.6.1.3. มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

6.6.1.4. มีความคับข้องใจ

6.6.1.5. แสดงอาการทางร่างกาย

6.6.1.5.1. ปวดศีรษะ

6.6.1.5.2. มีอาการหวาดกลัว

6.6.1.6. การปรับตัวทางสังคม

6.6.1.7. การหนีสังคม

7. องค์ประกอบ

7.1. chapter 2

7.2. ด้านสรีรวิทยา

7.2.1. การทำงานของร่างกาย

7.2.2. บกพร่องทางด้านร่างกาย

7.3. ด้านจิตวิทยา

7.3.1. สติปัญญา

7.3.2. อัตราเร็วของการเรียนรู้

7.3.3. การปรับตัวทางอารมณ์

7.4. ด้านสภาพแวดล้อม

8. เด็กที่มีความต้องการพิเศษ(ต่อ)

8.1. มีปัญหาทางการเรียนรู้

8.1.1. ลักษณะ

8.1.1.1. มีปัญหาด้านการใช่้ภาษา

8.1.1.2. มีปัญหาด้านการพูด

8.1.1.3. มีปัญหาด้านการพูด

8.2. พิการเชิงซ้อน

8.2.1. ลักษณะ

8.2.1.1. มีความพิการมากกว่า 2 อย่าง

8.2.1.2. เด็กหูหนวกที่พิการซ้ำซ้อน

8.2.1.3. เด็กหูหนวกตาบอด

8.2.1.4. ปัญญาอ่อนและพิการ

8.3. เด็กออทิสติก

8.3.1. ลักษณะ

8.3.1.1. มีพัฒนาการล่าช้า

8.3.1.2. แสดงอาการสนใจต่อตนเอง

8.3.1.3. ร้องเสียงดังอยู่หลายๆ ครั้ง

8.3.1.4. มีปัญหาด้านการพูด การใช้ภาษา

8.3.1.5. ไม่มองหน้าเมื่อพูดด้วย

8.3.1.6. แสดงพฤติกรรมซ้ำๆ

8.3.1.7. มีความสามารถพิเศษ

8.4. เด็กที่มีปัญญาเป็นเลิศ

8.4.1. ลักษณะ

8.4.1.1. มีสติปํญญาสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน

8.4.1.2. ชอบการเรียนรู้

8.4.1.3. ต้องการมีการพัฒนาความรู้ตนเอง

8.4.1.4. กระตือรือล้นในการเรียน

9. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในต่างประเทศ

9.1. chapter 1