Orden ECD/65/2015

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Orden ECD/65/2015 by Mind Map: Orden ECD/65/2015

1. Article 5: les competències clau en el currículum.

1.1. 1. Han d'estar indegrades en el CV i definir-se, explicitar-se i desenvolupar-se els resultats a aconseguir.

1.2. 2. Les competències s'han de desenvolupar en tots els àmbits (formal, no formal, informal) al llarg de tota la vida acadèmica.

1.3. 3. Totes les matèries han de participar-hi en el seu desenvolupament.

1.4. 4. Continguts i metodologies seleccionats per a assegurar el desenvolupament al llar de la vida acadèmica.

1.5. 5. Els criteris d'avaluació serviran de referència per a valorar el què se sap i es desglosaran en estandards d'aprenentatge evaluable. Aquests junt amb les competències permetran graduar el rendiment assolit.

1.6. 6. El conjunt d'estandards d'una àrea/matèria dóna lloc al seu perfil. Com que es fiquen en relació amb les competències, aquest perfil permetrà identificar les competències a desenvolupar.

1.7. 7. Tot ha de contribuir al desenvolupament de competències. El conjunt d'estandards que es relacionen en una mateixa competència dóna lloc al perfil d'aquesta. L'elaboració d'aquest perfil facilitarà l'avaluació competencial.

2. Article 7: l'avaluació de les competències clau

2.1. 1. Tant la contínua com la final han de tenir en compte el grau de domini de competències corresponents, mitjançant procediments d'avaluació i instrument d'obtenció de dades que ofereisquen validesa i fiabilitat en la identificació dels aprenentatges adquirits. Per això s'han de triar estratègies i instruments per avaluar l'alumnat an funció de l'acompliment en la resulució de problemes que simulen contextos reals, movilitzant els seus coneixements, destresses, valors i actituds.

2.2. 2. S'han de relacionar els estandards d'aprenentatge avaluable amb les competències per a aconseguir l'avaluació de les competències.

2.3. 3. L'avaluació del grau d'adquisició ha d'estar integrada amb la de continguts en la mesura que ser competent suposa movilitzar coneixements, destresses, actituds i valors per a donar resposta a situacions plantejades, donar funcionalitat als aprenentatges i aplicar el que s'aprén des d'un plantejament integrador.

2.4. 4. Els nivells d'acompliment de competències es podran medir amb indicadors d'assoliment (rúbriques, escales d'avaluació...) i hauran d'incloure rangs dirigits a avaluar acompliments atenent al principi d'atenció a la diversitat.

2.5. 5. El professorat establirà les mesures que siguen necessàries per a garantir que l'avaluació del grau de domini de les competències de l'estudiantat amb discapacitat es realitze d'acord amb els principis de no discriminació i accessibilitat i disseny universal.

2.6. 6. El professorat ha d'utilitzar procediments d'avaluació variats per a facilitar-la com a part integral del procés, com una eina per a la millora de la qualitat educativa. Serà necessari incorporar estratègies que permeten la participació de l'alumnat en l'avaluació dels seus assoliments, autoavaluació, avaluació entre iguals o coavaluació, ja que favoreixen l'aprenentatge des de la reflexió i valoració de l'alumnat sobre les seues pròpies dificultats i fortaleses, la participació dels companys en activitats de tipus col·laboratiu i des de la del professorat en la regulació del procés ensenyament-aprenentatge. Tots el els procediments d'avaluació permetran la integració de totes les competències en un marc d'avaluació coherent.

2.7. 7. Les avaluacions externes de final d'etapa (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, LOMCE), tindran en compte, tant el diseny com l'avaluació dels esdandards.