บทที่1ความหมายและความสำคัญ ของความคิดสร้างสรรค์ (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่1ความหมายและความสำคัญ ของความคิดสร้างสรรค์ (1) by Mind Map: บทที่1ความหมายและความสำคัญ ของความคิดสร้างสรรค์ (1)

1. 1.ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามาถทางสมองที่คิดใน ลักษณะอเนกนัยนำไปสู่การคิดค้น พบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิด ดัดแปลง ปรุงแต่ง ผสมผสานกัน ให้เกิดสิ่งแปลกใหม่

2. 2.กระบวนการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการคิดของ สมองที่คิดแก้ปัญหาได้สำเร็จ

2.1. วอลลาซ (Wallach.1962)ได้กล่าว กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความคิดสิ่ง ใหม่ๆ4ขั้น

2.1.1. -ขั้นเตรียม -ขั้นความคิดคุกรุ่นหรือระยะพักตัว -ขั้นความคิดกระจ่างชัด -ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นชัด

2.2. ออสบอร์น(Osborn.1957) ได้ขยายกระบวนการความคิด สร้างสรรค์เป็น7ขั้น

2.2.1. -การชี้ถึงปัญหา -การเตรียมและรวบรวมข้อมูล -การวิเคราะห์ -การใช้ความคิดหรือคัดเลือกเพื่อหาทางเลือกต่างๆ -การคิดและการทำให้กระจ่างชัด -การสังเคราะห์ -การประเมินผล

2.3. แอนเดอร์สัน(Anderson.1957) กล่าวว่าความแตกต่างของ บุคคลอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์เป็นสำคัญออก เป็น6ขั้น

2.3.1. -สนใจ -รวบรวมข้อมูล -ไตร่ตรองถึงการวางแผน -จากผลข้อ1-3 -สร้างจินตนาการออกมาให้เป็นความจริง -รวบรวมความคิด

2.4. จุงส์(Jungs.1963)ได้อธิบาย กระบวนการคิดสร้างสรรค์5หรือ "ห้าขั้นแห่งการสร้างสรรค์"

2.4.1. -รวบรวมข้อมูล -กระบวนการใช้วัตถุดิบ -ทำให้ว่าง -ยูเรกา -วิพากษ์วิจารณ์

3. 3.จากแผนภูมิกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

3.1. การพบความจริง

3.2. การค้นพบปัญหา

3.3. การตั้งสมมุติฐาน

3.4. การค้นพบคำตอบ

3.5. การยอมรับผลจากการค้นพบ

4. 4.บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของ บุคคลที่แสดงออกมา(Makinon.1960)ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 1.ผู้ที่มีคสามคิดสร้างสรรค์จะเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 2.เปิดรับประสบการณ์ต่างๆอย่างไม่หลีกเลี่ยง 3.ชอบแสดงออกมากกว่าที่จะเก็บกดไว้

4.1. ครอพเลย์(Cropley.1970)ระบุลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ไว้4ประการ

4.1.1. 1.เป็นผู้มีประสบการณ์กว้างขวาง

4.1.2. 2.มีความเต็มใจจะเสี่ยง

4.1.3. 3.มีความรักที่จะก้าวไปข้างหน้า

4.1.4. 4.ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ความคิดได้อย่างคล่องแคล่วใน ระดับสูง

4.2. ฮิลการ์ด และ แอตคินสัน (Hilgrad and Atkinson.1967)

4.2.1. 1.ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้คิดอิสระไม่ชอบตามอย่างใคร

4.2.2. 2.ชอบคิดหรือทำสิ่งซับซ้อนหรือแปลกใหม่

4.2.3. 3.มีอารมณ์ขัน

4.3. กิลฟอร์ด(Guilford.1957)พบว่า

4.3.1. 1.ผู้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นมี ความอดทนต่อสิ่งที่ยีงไม่แน่ชัด

4.3.2. 2.เป็นผู้ที่เต็มใจที่จะทำงานหนัก และอุทิศเวลาเพื่องาน

4.3.3. 3.เป็นบุคคลที่มีความยืดหยุ่น พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมาสู่แนวใหม่

4.4. มาสโล(Maslow.1953)

4.4.1. ได้ให้คำอธิบายว่บุคคลที่มีความ คิดสร้างสรรค์มีความแตกต่างไป จากบุคคลโดยทั่วไปคือมีความเป็น ตัวของตัวเองไม่ขลาดกลัวต่อสิ่งที่ ยังไม่ชัดเจน

4.5. สตาคเวตเตอร์(Strarkweather.1962)

4.5.1. พบว่า ผู้มีความคิดสร้างสรรค์เป็น ผู้ที่ไม่ยอมคล้อยตามความคิดเห็น ของคนอื่นอย่างง่ายดาย

4.6. ฟรอมม์(Fromm.1963)

4.6.1. 1.มีความรู้สึกทึ่งประหลาดใจที่พบเห็นของใหม่ที่น่าทึ่ง

4.6.2. 2.มีสมาธิสูง

4.6.3. 3.มีความสามารถยอมรับสิ่งที่ไม่แน่นอน

4.6.4. 4.มีความเต็มใจที่จะทำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน

4.7. โรเจอร์ส(Rogers.1959)

4.7.1. 1.เผชิญกับปนะสบการณ์ต่างๆ

4.7.2. 2.ทำงานเพื่อความสุขของตนเอง

4.7.3. 3.มีความสามารถในการคิดและประดิษฐ์ต่างๆ

4.8. แกริสัน(Garison.1954)

4.8.1. 1.เป็นคนที่สนใจปัญหา

4.8.2. 2.เป็นคนที่สนใจกว้างขวาง

4.8.3. 3.พิจารณาปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง

4.8.4. 4.เป็นคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ

4.8.5. 5.เป็นคนยอมรับและเชื่อในบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

5. 5.สรุปลักษณะของคนที่มี ความคิดสร้างสรรค์ดังนี้

5.1. •มีความสามารถในการคิดพลิกแพลงแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงด้วยดี

5.2. •ไม่ชอบทำตามอย่างผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผล

5.3. •มีจิตใจจดจ่อแะผูกพันกับวานและมีความอดทนอย่างทรหด

5.4. •เป็นผู้ไม่ยอมเลิกล้มอะไรง่ายๆหรือเป็นนีกสู้ที่ดี

5.5. •มีความคิดคำนึงหรือจินตนาการสูง

5.6. •มีลักษณะความเป็นผู้นำ

5.7. •มีลักษณะขี้เล่น รื่นเริง

5.8. •ชอบประสบการณ์ใหม่ๆ

5.9. •นับถือตนเองและเชื่อมั่นในตนเองสูง

5.10. •มีความคิดอิสระและยืดหยุ่น

5.11. •ยอมรับและสนใจสิ่งแปลกใหม่

5.12. •มีความซับซ่อนในการรับรู้

5.13. •กล้าหาญกล้าเผชิญความจริง

5.14. •ไม่ค่อยเคร่งครัดกับระเบียบแบบแผน

5.15. •ไม่ยืดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป

5.16. •มีอารมณ์ขัน

6. 6.ผลผลิตสร้างสรรค์ นิวเวลล์ ชอว์ และซิมป์สัน(Newell,shaw and Simpson.1963)ได้อธิบาย ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้

6.1. 1.การแสดงออกอย่างอิสระ

6.2. 2.ผลิตงานออกมาโดยที่งานนั้น อาศัยทักษะบางประการแต่ไม่ จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่

6.3. 3.ขั้นสร้างสรรค์เป็นขั้นที่แสดงถึง ความคิดใหม่ของบุคคล

6.4. 4.ขั้นคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ เป็นขั้นที่สามารถคิดประดิษฐ์สิ่ง ใหม่ขึ้นโดยไม่ซ้ำแบบใคร

6.5. 5.เป็นขั้นพัฒนาผงานในขั้น4ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

6.6. 6.เป็นขั้นความคิดสร้างสรรค์สูงสุด

7. 7.สรุปความคิดสร้างสรรค์ สามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะ

7.1. 1.ลักษณะทางกระบวนการ

7.2. 2.ลักษณะของบุคคล

7.3. 3.ลักษณะทางผลิตผล

8. 8.ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ จำแนกได้เป็น2ระดับ

8.1. 1.ระดับบุคคล

8.1.1. 1.1สุนทรียภาพความคิดสร้างสรรค์

8.1.2. 1.2การผ่อนคลายอารมณ์

8.1.3. 1.3สร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน

8.1.4. 1.4โอกาสในการเล่นกับความคิด

8.2. 2.ระดับสังคม

8.2.1. 2.1เกิดนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง

8.2.2. 2.2ความปลอดภัยในชีวิต

8.2.3. 2.3สุขภาพอนามัย

8.2.4. 2.4วิธีการแก้ปัญหาสังคม

8.2.5. 2.5ความเจริญก้าวหน้า