Компетенції на уроках української мови та літератури

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Компетенції на уроках української мови та літератури by Mind Map: Компетенції на уроках української мови та літератури

1. Комунікативна

1.1. Зміст

1.1.1. сформувати готовність до спілкування з іншими людьми

1.2. Мета

1.2.1. оволодіти різними видами мовленнєвої діяльності

1.3. Навчальні засоби

1.3.1. текстовий матеріал; ілюстрації; дидактичні ігри та інше

1.4. Методи,прийоми

1.4.1. Продуктивні,пошукові, проблемні,інтерактивні

2. Соціальна

2.1. Зміст

2.1.1. здатність діяти в життєвих ситуаціях відповідно до соціальних норм і правил

2.2. Мета

2.2.1. формувати здатність: - співпрацювати ; - виконувати різні соціальні ролі; - брати на себе відповідальність

2.3. Навчальні засоби

2.3.1. завдання, що передбачають роботу в парі й групі, фронтальну та індивідуальну та інші

2.4. Методи,прийоми

2.4.1. впровадження інноваційних, рефлексивно-предметних, ігрових технологій

3. Загальнокультурна

3.1. Зміст

3.1.1. стосується сфери розвитку культури особистості в усіх її аспектах

3.2. Мета

3.2.1. ознайомлення з культурною спадщиною, досягненнями національної науки й культури, визначними подіями та постатями

3.3. Навчальні засоби

3.3.1. система завдань, спрямованих на розвиток пізнавальних здібностей учнів та інші

3.4. Методи,прийоми

3.4.1. моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, які сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей та інші

4. Уміння вчитись

4.1. Зміст

4.1.1. виявляється у здатності учня організовувати і контролювати свою навчальну діяльність

4.2. Мета

4.2.1. формування мотивації навчання,уміння організовувати свою працю,володіти навичками самоконтролю та самооцінки,

4.3. Навчальні засоби

4.3.1. алгоритми міркувань, пам'ятки, схеми, таблиці,завдання для тренування і творчі вправи та інше

4.4. Методи,прийоми

4.4.1. технології, спрямовані на розвиток творчого мислення. Проектні,ігрові технології

5. Діяльність учителя

5.1. сприяє розвитку критичного мислення

5.2. спонукає висловлювати власну думку

5.3. стимулює до здобуття знань

5.4. Організовує роботу учнів

6. Діяльність учня

6.1. Визначає мету своєї діяльності

6.2. Висловлює свою думку.

6.3. Має стійкі пізнавальні потреби та мотивацію

6.4. Уміє генерувати ідеї

7. Змістові лінії

8. Мовленнєва

8.1. формування і розвиток мовленнєвої компетенції

9. Соціокультурна

9.1. загальнокультурний розвиток

10. Діяльнісна

10.1. володіння загально-навчальними уміннями і навичками