Εκπαίδευση από απόσταση

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Εκπαίδευση από απόσταση by Mind Map: Εκπαίδευση από απόσταση

1. θεωρητικές απόψεις

1.1. Βιομηχανοποίησης της διδασκαλίας (Otto Peters)

1.2. Αυτό-κατευθυνόμενη και αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση (Wedemeyer)

1.3. Καθοδηγούμενη διδακτική συνδιάσκεψη (Holmberg)

1.4. Συναλλαγή από απόσταση (Moore)

2. ερευνητικές κατευθύνσεις

2.1. φιλοσοφία

2.2. περιβάλλον εκπαιδευόμενων

2.3. μελέτη ειδικών περιπτώσεων

2.4. επικοινωνία-αλληλεπίδραση εκπ/κών και εκπ/νων

2.5. οικονομία

2.6. οργάνωση και διοίκηση

2.7. ιστορία

2.8. αξιολόγηση-σύγκριση συστημάτων