Κοινότητα αναζήτησης

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Κοινότητα αναζήτησης by Mind Map: Κοινότητα αναζήτησης

1. Κοινωνική παρουσία

1.1. προσωπικά χαρακτηριστικά

1.1.1. αλληλεπίδραση μεταξύ μελών

2. Γνωστική παρουσία

2.1. κατασκευή γνώσης

2.1.1. κριτική σκέψη

3. Διδακτική παρουσία

3.1. σχεδιασμός εκπαιδευτικής διαδικασίας

3.1.1. επίτευξη στόχων μεταξύ των μελών

3.1.1.1. διερεύνηση

3.1.1.2. επιχειρηματολογία

3.1.1.3. σύνδεση

3.1.1.4. απελευθέρωση

3.1.1.5. πρόκληση

4. Ανάπτυξη γνώσης

5. Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων