Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Celestina by Mind Map: Celestina

1. Concepts

1.1. ชีวิตคนต่อสู้ตลอดเวลา (Campo de batalla)

1.1.1. ต่อสู้กับตัวเอง

1.1.2. ต่อสู้กับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ

1.1.3. ต่อสู้กับจิตใจ ความใคร่ ความปราถนา

1.1.4. ต่อสู้กับบรรทัดฐานและหน้าที่ที่สังคมกำหนด

1.1.5. ต่อสู้กับโชคชะตา

1.1.5.1. มุมมองของในรีต

1.1.5.1.1. พระเจ้ากำหนดไว้หมดแล้ว

1.1.5.2. มุมมองของนอกรีต

1.1.5.2.1. เราหนีโชคชะตาไม่พ้น

1.1.5.2.2. ทำไมเราถึงหนีมันไม่พ้น

1.2. ความสำคัญของศาสนาและพระเจ้า

2. ลักษณะ

2.1. Hybrid (Celestinesco)

2.1.1. Novela

2.1.2. Teatro

2.2. ใช้อ่านแค่ในห้องเรียน

2.2.1. ยาวเกินไป

2.2.2. มีหลายฉาก

3. ตัวละคร

3.1. Calisto

3.1.1. คงเส้นคงวา

3.1.2. ชนชั้นสูง

3.1.3. ผิดนิสัยทั่วไปของชั้นสูง

3.1.3.1. ไม่ให้เกียรติผู้หญิง

3.1.3.2. จะเอาอย่างเดียว ไม่พิสูจน์คน

3.2. Melibea

3.2.1. ไม่เป็นไปตามขนบนางเอกทั่วไป

3.2.1.1. ไม่ใช่ชนชั้นสูง

3.3. Celestina

3.3.1. ตัวละครที่ผิดขนบการเขียน

3.3.1.1. เป็นชนชั้นล่าง

3.3.1.2. ได้เป็นตัวเอก