Quản Lý Khóa học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quản Lý Khóa học by Mind Map: Quản Lý Khóa học

1. Thêm khóa học

1.1. TT khóa học

1.1.1. Tên khóa học

1.1.2. Lựa chọn chủ đề

1.1.3. Ảnh đại diện

1.1.4. Video giới thiệu

1.1.5. Giới thiệu khóa học

1.1.6. Thông báo lịch cập nhật nội dung

1.1.7. Nút “Lưu”

1.1.8. Nút “Hủy”

1.1.9. Chỉnh sửa thông tin

1.1.10. Xây dựng nội dung

2. Sửa khóa học

3. Quản lí nội dung khóa học

3.1. Văn bằng và đánh giá

3.1.1. Cấp văn bằng

3.1.2. Thang đánh giá

3.2. Tài liệu tham khảo

3.2.1. Thêm tài liệu

3.2.2. Xóa tài liệu

3.2.3. Chỉnh sửa tài liệu

3.3. Nội dung khóa học

3.3.1. Thêm nội dung

3.3.1.1. Chuyên đề

3.3.1.2. Nội dung

3.3.1.3. Video

3.3.1.4. Âm thanh

3.3.1.5. Tài liệu

3.3.1.6. Scorm

3.3.1.7. Flash

3.3.1.8. Iframe

3.3.1.9. Bài kiểm tra

3.3.1.9.1. Nội dung

3.3.1.10. Bài khảo sát

3.3.1.11. Bài tiểu luận

3.3.2. Sắp xếp

3.3.3. Sửa thông tin

3.3.4. Xem Trước khóa học

3.3.5. Phát hành tất cả các nội dung

3.4. Phát hành

4. Xóa khóa học

5. Báo cáo

6. Đăng bán

7. Tạo bản sao

8. Tìm kiếm khóa học