"คามินโน่"เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"คามินโน่"เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น by Mind Map: "คามินโน่"เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

1. คือ นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเส้นดายปละผ้าผืนผสมเส้นใยกับเส้นใยธรรมชาติ

2. ประโยชน์ของคามินโน่คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอแล้วมีความอบอุ่นใส่สบายและยังต้านการซึมน้ำ

3. ผลิตภัณฑ์คือ ชุดกีฬาเอนกประสงค์

4. กระบวนการผลิตทำจาก ขนสัตว์ กัญชง ฝ้าย