ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 by Mind Map: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ

1.1. การคิดเชิงนามธรรม S

1.2. รู้จักการแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา T

1.3. ขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา E

1.4. การหารูปแบบของปัญหา M

2. หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี

2.1. การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ T

2.1.1. ลงพื้นที่ปฏิบัติโครงงาน

2.1.2. จัดทำรูปเล่มโครงงาน

2.1.3. นำเสนองาน

2.2. การรวบรวมข้อมูลเข้าข้อมูลออกและเงื่อนไขปัญหา S

2.3. การทำซ้ำ M

3. หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน

3.1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน S

3.2. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล T

3.3. การจัดทำข้อเสนอโครงงาน M

3.4. การพัฒนาโครงงาน E

3.5. การรายงานโครงงาน S

3.6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน T

4. ว 4.2 ม.4/1 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชา อื่นอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง