CHỦ NGHĨA DV LỊCH SỬ

CNDVLS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHỦ NGHĨA DV LỊCH SỬ by Mind Map: CHỦ NGHĨA DV LỊCH SỬ

1. Vai trò của SXVC và QLQHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX

1.1. SXVC và vai trò của nó

1.2. QLQHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX

2. Biện chứng của CSHT và KTTT

2.1. Khái niệm CSHT và KTTT

2.2. Quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT

3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

3.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

3.2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

4. Hình thái KTXH và QTLSTN của sự phát triển các hình thái KTXH

4.1. Khái niệm, cấu trúc hình thái KTXH

4.2. QTLSTN của sự phát triển các hình thái KTXH

4.3. Ý nghĩa PPL

5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

5.1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp

5.2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó

6. Quan điểm của CNDV lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân

6.1. Con người và bản chất của con người

6.2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân