EL SECTOR PRIMARI

Mapa Mental Socials Sector Primari

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EL SECTOR PRIMARI by Mind Map: EL SECTOR PRIMARI

1. AGRICULTURA I ESPAI RURAL

1.1. ACTIVITAT AGRÍCOLA

1.1.1. ACTIVITAT ECONÒMICA (treball terra)

1.1.2. Aliments: consum

1.1.3. Matèries Primeres: fabricació béns

1.2. CONDICIONANTS FÍSICS

1.2.1. Clima

1.2.2. Disponibilitat d'aigua

1.2.3. Relleu

1.2.4. Sòl

1.3. CONDICIONANTS HUMANS

1.3.1. Densitat de Població

1.3.1.1. Pressió més petita o gran- territori

1.3.2. Desenvolupament tecnològic

1.3.2.1. Tècniques i processos

1.4. ESPAI RURAL

1.4.1. Usos i activitats agràries

2. ELS SISTEMES AGRÍCOLES

2.1. ESPAI AGRARI

2.1.1. Condicionants físics I humans

2.1.1.1. Destinació producte

2.1.1.2. Extensió explotacions

2.1.1.3. Propietat i règim- explotació

2.1.1.4. Sistema conreu

2.2. DESTINACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

2.2.1. Agricultura de subsistència o d'autoconsum

2.2.1.1. Cobrir necessitats

2.2.2. Agricultura de mercat o comercial

2.2.2.1. Vendre producció

2.3. EXTENSIÓ, PROPIETAT I EXPLOTACIÓ DE LA TERRA

2.3.1. Latifundis (grans dimensions)

2.3.2. Minifundis (reduïdes)

2.3.3. Finques de propietat privada (persona o empresa)

2.3.4. Explotacions de propietat comunal (comunitat de persones)

2.3.5. Cooperatives de treball (grup persones)

2.3.5.1. Igual participació i capacitat de decisió

2.3.6. Directa (explotación de terra)

2.3.7. En arrendament o lloguer (parcel.la a una altre persona)

2.3.7.1. Treball a canvi de renda

2.3.8. En parceria

2.3.8.1. Part proporcional de la producció/ beneficis

2.4. SISTEMES DE CONREU

2.4.1. APORTACIÓ AIGUA

2.4.1.1. Agricultura de secà

2.4.1.1.1. -Aigua pluja

2.4.1.2. Agricultura de regadiu

2.4.1.2.1. -Sistemes artificials de regatge

2.4.1.3. Monocultiu

2.4.1.3.1. Producte únic

2.4.1.4. Policultiu

2.4.1.4.1. Diversos productes

2.4.2. MITJANS TÈCNICS I MÀ D'OBRA

2.4.2.1. Agricultura intensiva (Màxima productivitat)

2.4.2.1.1. Agricultura tradicional intensiva

2.4.2.1.2. Agricultura intensiva d'alta productivitat

2.4.2.2. Agricultura Extensiva

2.4.2.2.1. Poc capital i mà d'obra

3. RAMADERIA I RECURSOS FORESTALS

3.1. ACTIVITAT RAMADERA

3.1.1. Ramaderia bovina

3.1.1.1. vaques, bous

3.1.2. Ramaderia ovina

3.1.2.1. ovelles i cabres

3.1.3. Ramaderia porcina

3.1.3.1. porcs

3.1.4. Ramaderia equina

3.1.4.1. cavalls

3.2. RAMADERIA TRADICIONAL

3.2.1. Forma primitiva (RAMADERIA ITINERANT)

3.3. RAMADERIA ACTUAL

3.3.1. Ramaderia Extensiva

3.3.1.1. Cria bestiar

3.3.2. Ramaderia Intensiva

3.3.2.1. Importants inversions

3.4. EXPLOTACIÓ FORESTAL

3.4.1. Obtenir boscos MATÈRIES PRIMERES

3.4.1.1. Suro

3.4.1.1.1. Part exterior escorça

3.4.1.2. Resina

3.4.1.2.1. Susbtància viscosa

3.4.1.3. Làtex

3.4.1.3.1. Fluid arbres tropicals

4. ELS PAISATGES AGRARIS

4.1. PRIMERS PAISATGES HUMANITZATS

4.1.1. Elements naturals

4.1.1.1. Boscos, cursos d'aigua...

4.1.2. Tipus parcel.les

4.1.2.1. Camps closos, minifundis...

4.1.3. Tipus cultius

4.1.3.1. Herbacis, arbustius...

4.1.4. Sistemes cultius

4.1.4.1. Modificación del relleu

4.1.5. Infraestructures

4.1.5.1. Canals o sèquies

4.1.6. Xarxa viària

4.1.6.1. Camins rurals, carreteres...

4.1.7. Hàbitat humà

4.1.7.1. Centrat (pobles)

4.1.7.2. Dispers ( masos o cases aïllades)

4.2. PAISATGES AGRARIS DE CATALUNYA

4.2.1. Catalunya seca

4.2.1.1. Conreus de secà

4.2.2. Catalunya humida

4.2.2.1. Conreus farratges i blat de moro

4.3. PAISATGES AGRARIS DE L'ESTAT ESPANYOL

4.3.1. Paisatge agrari mediterrani

4.3.1.1. Litoral

4.3.2. Paisatge agrari atlàntic

4.3.2.1. Prats naturals

4.3.3. Paisatge agrari de les Illes Canàries

4.3.3.1. Conreu de plàtans o d'hortalisses

4.4. PAISATGES AGRARIS A EUROPA

4.4.1. RAMADERIA

4.4.1.1. Europa Nòrdica

4.4.1.2. Europa Central

4.4.1.3. Interior

4.4.1.4. Regió Mediterrània

4.5. PAISATGES AGRARIS AL MÓN

4.5.1. -Varietat Climática

4.5.2. -Diversitat sistemes agrícoles i ramaders

4.5.3. PAÏSOS DESENVOLUPATS

4.5.3.1. Països desenvolupats

4.5.3.1.1. Règim monocultiu

4.5.3.1.2. Tècniques avançades

4.5.3.1.3. Agricultura intensiva i tecnificada

4.5.3.1.4. Ramaderia intensiva

4.5.4. PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT

4.5.4.1. Territoris empobrits

4.5.4.1.1. Susbsistència i ramaderia extensiva

4.5.4.1.2. Agricultura de plantació GRANS EXTENSIONS

5. LA PESCA

5.1. PESCA ARTESANAL I PESCA INDUSTRIAL

5.1.1. CONSISTEIX

5.1.1.1. Obtenir recursos naturals

5.1.1.1.1. Aigües océaniques o continentals

5.1.2. Pesca tradicional

5.1.2.1. Caire artesanal

5.1.3. Pesca industrial

5.1.3.1. Equipament tecnificat

5.1.4. Pesca costanera

5.1.4.1. A prop costa

5.1.5. Pesca d'altura

5.1.5.1. Lluny costa

5.1.6. Pesca de gran altura

5.1.6.1. Vaixells

5.1.6.1.1. Surten en mesos a caladors

5.2. PESCA AL MÓN

5.2.1. Principals Caladors

5.2.1.1. Corrents marins freds i càlids

5.2.1.1.1. PLATAFORMES CONTINENTALS EXTENSES

5.3. LA SOBREEXPLOTACIÓ I LA CONTAMINACIÓ

5.3.1. Quantitat

5.3.2. Mides

5.3.3. Conseqüències Contaminació

5.3.3.1. Causa abocaments residus

6. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCCIÓ D'ALIMENTS

6.1. L'AGRICULTURA I L'ALIMENTACIÓ

6.2. LA FAM AL MÓN