Kế hoạch phát triển công ty TNHH Vibabo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kế hoạch phát triển công ty TNHH Vibabo by Mind Map: Kế hoạch phát triển công ty TNHH Vibabo

1. Phát triển sản phẩm

1.1. 1. Ống hút Tre

1.2. 2. Bút Tre

1.3. 3. Sản phẩm sáng tạo từ ống hút Tre

1.3.1. Sản phẩm trò chơi

1.3.2. Straw decorations

1.4. 4. Nội thất từ Tre

1.5. 5. Bộ sản phẩm từ măng Tre

1.5.1. 1. Măng chua

1.5.2. 2. Măng ớt

1.5.3. 3. Măng khô

1.5.4. 4. Măng tươi đóng gói

1.5.5. 5. Sáng tạo mới sản phẩm thực phẩm khác từ măng

1.5.5.1. 1. Măng khô ăn liền

1.5.5.2. 2.

2. Kêu gọi vốn

2.1. Phương án 1: Kêu gọi vốn để hoàn thiện lại mô hình và xây dựng bước đệm cho phát triển.

2.1.1. Số vốn cần

2.1.1.1. 1 tỉ cho 10%

2.1.1.1.1. Tóm tắt mục đích sử dụng vốn

2.1.1.2. 1,5 tỉ cho 20%

2.1.1.2.1. 1 tỉ sử dụng cho phát triển công ty như ở trên

2.1.1.2.2. 500tr mua lại 10% của thành viên cũ

2.2. Phương án 2: Kêu gọi vốn lớn hơn vừa hoàn thiện mô hình vừa mở rộng quy mô và nghiên cứu sản phẩm mới.

2.2.1. Kêu gọi lần 1: cho Vibabo: 6 tỉ

2.2.1.1. Tóm tắt mục đích sử dụng vốn

2.2.1.1.1. 5 tỉ xây dựng nhà máy sản xuất

2.2.2. Kêu gọi lần 2: Thành lập Green trend: 6 tỉ

2.2.2.1. Tóm tắt mục đích sử dụng vốn

2.2.3. Kêu gọi lần 3: Từ Shark tank: 10 tỉ

2.2.3.1. Tóm tắt mục đích sử dụng vốn

3. Xây dựng đội nhóm

3.1. Team 1:

3.1.1. Lê Xuân Lâm - Đỗ Thị Huyền

3.1.2. Hoàng Sơn Công

3.1.3. Trần Thùy Linh

3.2. Team 2:

3.2.1. Lê Xuân Lâm - Đỗ Thị Huyền

3.2.2. Nguyễn Tài Tác - Nguyễn Thùy Dung

3.2.3. Trần Thùy Linh

4. Tuyển dụng

4.1. Nhân sự chủ chốt

4.1.1. Kế toán

4.1.2. Quản lý nhân sự

4.1.3. Bán hàng

4.2. Công nhân

4.2.1. Đào tạo nghề

4.2.1.1. Người khuyết tật

4.2.1.2. Công nhân kỹ thuật

4.2.2. Lao động phổ thông

5. Bán hàng

5.1. Hệ thống phân phối

5.2. Truyền thông

5.3. Chính sách

5.4. Amazon

6. Phát triển vùng nguyên liệu

6.1. Trong giai đoạn đầu:

6.1.1. Khuyến khích nông dân chăm sóc và khai thác bền vững

6.1.2. Hỗ trợ thí điểm vùng nguyên liệu

6.2. Khi đã kêu gọi được vốn:

6.2.1. Giai đoạn 1: Trồng mới và chăm sóc trên diện tích nhỏ làm mẫu

6.2.2. Giai đoạn 2: Mở rộng thêm diện tích trồng mới đồng thời hỗ trợ phát triển mới và chăm sóc, cải tao diện tích cũ cho nông dân

7. Phát triển thương hiệu

7.1. Bộ nhận diện thương hiệu

7.1.1. Logo

7.1.2. Màu sắc

7.1.3. Tính cách

7.1.4. Câu chuyện

7.2. Truyền thông thương hiệu

7.2.1. Fanpage

7.2.2. Youtube

7.2.3. Website

7.2.4. Báo chí

7.2.5. Truyền hình