ความเป็นมา ความหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษาพิเศษ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความเป็นมา ความหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษาพิเศษ by Mind Map: ความเป็นมา ความหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษาพิเศษ

1. ความเป็นมา

1.1. ยุค 1800s-1900s

1.1.1. ผู้นำศาสนาเป็นผู้กำหนด

1.1.2. เชื่อว่าพฤติกรรมที่แตกต่างเกิดจาก

1.1.2.1. ครอบครัว

1.1.2.2. พันธุกรรม

1.1.2.3. สิ่งแวดล้อม

1.1.2.4. วิญญาณร้าย

1.1.3. บุคคลสำคัญ

1.1.3.1. ฌอง อีตาร์

1.1.3.1.1. บิดาแห่งการศึกษาพิเศษ

1.1.3.1.2. นำเด็กชายอายุ 12 ปีในป่ามาดูแล

1.1.3.1.3. เชื่อว่า พัฒนาการด้านสติปัญญาและคุณธรรมของมนุษย์ ต้องอาศัยประสบการณ์

1.1.3.2. เอ็ดดัว เซอเก็ง

1.1.3.2.1. เน้นความสำคัญในความแตกต่างของบุคคล

1.1.3.2.2. เปิดโรงเรียนสอนเด็กที่บกพร่องทางปัญญา

1.1.3.2.3. ตีพิมพ์หนังสือ

1.1.3.3. มาเรีย มอนเทสเซอรร์รี

1.1.3.3.1. เปิดโรงเรียนสอนเด็กที่บกพร่องทางปัญญา

1.1.3.3.2. เชื่อว่า รักษาด้านร่างกายและยายังไม่พอ

1.1.3.3.3. แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส

1.2. แบ่งเป็นช่วง

1.2.1. 1.ก่อน ค.ศ.

1.2.1.1. คนพิการถูกทอดทิ้ง

1.2.2. 2.ยุคศาสนาคริตส์มีอิทธิพล

1.2.2.1. คนพิการได้รับการปกป้อง

1.2.3. 3.ช่วงที่สาม

1.2.3.1. ยอมรับคนพิการเป็นส่วนหนึ่งในสังคม

2. ความหมาย

2.1. โดย สพฐ

2.1.1. การให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นพิเศษโดยวิธีการสอน

2.2. ศรียา นิยมธรรม

2.2.1. เป็นการศึกษาที่จัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

2.2.1.1. ให้สนองต่อความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล

3. จุดมุ่งหมาย

3.1. เพื่อจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ

3.2. จุดมุ่งหมายเฉพาะ

3.2.1. เพื่อจัดการศึกษา

3.2.2. เพื่อวางแผนการศึกษา

3.2.2.1. เด็กพอเรียนได้

3.2.2.1.1. มีอาชีพ

3.2.2.2. เด็กพอฝึกได้

3.2.2.2.1. ทำงาน ดูแลตัวเองได้

3.2.2.3. เด็กฉลาด

3.2.2.3.1. ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จสูงสุด

3.2.3. เพื่อให้ความช่วยเหลือ

3.2.4. พัฒนาเด็กไปสู่จุดสูงสุด

3.2.5. เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์จากการศึกษา