การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ by Mind Map: การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ

1. มีจิตวิญญาณความเป็นครู

2. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

3. เตรียมตัวให้พร้อมกับการทำงาน อยู่เสมอ

4. ให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

5. แสวงหาความรู้ และจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

6. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง

7. ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

8. ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและทักษะในการสื่อสารเพื่อจัดการเรียนรู้

9. สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

10. ออกแบบการเรียนรู้ให้น่าสนใจ