ครู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ครู by Mind Map: ครู

1. มีอุเบกขา

2. ยิ้มเเย้มเเจ่มใส

3. กาารทำตัวเป็นที่รักของศิษย์

3.1. มีเมตตา

3.2. มีกรุณา

3.3. มีมุทิตา

4. หาความรู้อยู่เสมอ

5. สุจริตต่อหน้าที่การงานการสอนนักเรียน

6. มีอารมณ์ขัน

7. สอนสนุก

8. มีความประพฤติดี ทั้งทางกายเเละใจ

9. มีความรู้

9.1. เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ดี

9.2. มีทักษะที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน

10. ซื่อสัยต์

11. มีจิตวิญาณครู

11.1. ตั้งใจสอน

11.2. รักในตัวเด็ก

12. ร่าเริง

13. มีความรับผิดชอบ

13.1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานการสอนนักเรียน

14. ผู้ชี้นำทางวัตถุ

14.1. เป็นผู้นำในการเเสวงหาอย่างถูกต้อง

14.2. เป็นผู้นำในการเเสดงผลอย่างถูกต้อง

14.3. เป็นผู้ชี้นำในการเป็นอยู่

14.4. เป็นผู้นำในการใช้ชีวิต

15. มีความอดทน

15.1. เป็นผู้ที่มีความเพียรพยายาม

16. ความยุติธรรม

16.1. ไม่ลำเอน เอนเอียง

16.2. มีความเสมอภาค

17. บุคคลิกภาพดี

17.1. พูดจาดี

17.2. มีความนำสูง

17.3. เเต่งกายเรียบร้อย

18. มีความสามารถพิเศษ

18.1. เป็นผู้ที่มีความสามารถในหลายๆด้าน

18.1.1. กีฬา

18.1.2. ดนตรี

19. ปิโย

19.1. เป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่น

19.1.1. ผู้ที่มีความรู็สึกไวต่อการเปลี่ยนเเปลง

20. มีระเบียบวินัย

21. ความเสียสละ

21.1. รู้จักเสียสละ

21.2. มีน้ำใจ

21.3. เอื้อเฟื้อเผื่อเเผ่